Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Laravel: error in exception handler

Thay đổi quyền cho thư mục storage để Apache web server có quyền viết file log: sudo chmod -R 777 app/storage Truy cập lại trang để xem lỗi trên khắc phục được hay chưa, nếu...
user-nkj3rdz 18 November 2018 | 961 lượt xem

Xây Dựng Ứng Dụng Chia Sẻ Tài Liệu Với Laravel: Tìm Hiểu Về Ứng Dụng

Chưa có mô tả cho bài học này
user-whrlo2v 18 November 2018 | 721 lượt xem

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Thêm Dữ Liệu vào Database

Phần này chúng ta sẽ thực hiện việc thêm vào bảng students danh sách 3 học viên và bảng teachers 1 giảng viên. ...
user-nkj3rdz 18 November 2018 | 346 lượt xem

jQuery: check element là hidden hay visible

Để kiểm tra trạng thái display của phần tử sử dụng is(':visible') hoặc is(':hidden'): var isVisible = $('#detail').is(':visible'); var isHidden = $('#detail').is(':hidden'); ...
user-uojb89t 18 November 2018 | 281 lượt xem

.htaccess trong Nginx

Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng...
user-lsp9miq 18 November 2018 | 921 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Giới Thiệu

Ngôn ngữ Go hay còn gọi là Golang là một ngôn ngữ lập trình được phát triển tại Google vào năm 2007 bởi Robert Griesemer, Rob Pike và Ken Thompson. ...
user-pfuqrli 18 November 2018 | 682 lượt xem

Ruby on Rails Cơ Bản: Controller

Rails hỗ trợ câu lệnh giúp tạo các route, controller và view một cách thuận tiện. Các câu lệnh này còn được gọi là rails generator. ...
user-q9xvifp 18 November 2018 | 901 lượt xem

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: <?php header("Location: http://ten-mien.com/login.php"); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 781 lượt xem

Javascrip Cơ Bản 2: Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 661 lượt xem

HTML Cho Người Bắt Đầu: Danh Sách

HTML hỗ trợ việc đánh dấu một danh sách thông qua một trong 2 thẻ là ul và ol. Thẻ ul dùng để đánh dấu các danh sách mà không yêu cầu phải phân biệt...
user-whrlo2v 18 November 2018 | 661 lượt xem

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...
user-glyn3iv 18 November 2018 | 421 lượt xem

HTML Cơ Bản: Văn Bản

Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản cho trang. ...
user-abcbo5w 18 November 2018 | 241 lượt xem

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong CSS

Các phiên bản CSS hiện nay đều không hỗ trợ chọn phần tử cha. Tuy nhiên bạn có thể chọn sử dụng JavaScript. Nếu sử dụng jQuery bạn có thể làm như sau: ...
user-nkj3rdz 18 November 2018 | 281 lượt xem

JavaScript Date Object: getDate() Method

Phương thức (hay method) getDate() trả về giá trị của ngày trong tháng của đối tượng JavaScript được tạo từ Date object. Cú pháp: dateObject.getDate() Ví dụ: ...
user-abcbo5w 18 November 2018 | 161 lượt xem

Bắt Đầu Học Laravel Framework: View

Trong cấu trúc MVC, View được sử dụng để sắp xếp hoặc trình bày dữ liệu trước khi trả về cho trình duyệt. View thường trả về dữ liệu dưới dạng HTML tuy nhiên cũng...
user-pfuqrli 18 November 2018 | 741 lượt xem

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...
user-i163wip 18 November 2018 | 321 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Thiết Kế Trang FAQ

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang FAQ (Frequent Asked Questions) chứa danh sách các câu hỏi thường được hỏi và kèm theo đó là câu trả lời. ...
user-abcbo5w 18 November 2018 | 902 lượt xem

Xây Dựng RESTful API với Python và Flask: Khởi Tạo Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó là tạo cấu trúc tập tin và thư mục của ứng dụng. Bạn hãy tạo một thư mục với tên my_flask_api (có thể đặt ở bất cứ...
user-uojb89t 18 November 2018 | 721 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML: Thiết Kế Trang Giới Thiệu

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo nhanh trang giới thiệu cho website. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tập tin HTML với tên đầy đủ là about.html với nội dung bên trong...
user-q9xvifp 18 November 2018 | 721 lượt xem

Học Lập Trình PHP - Phần 2: Vòng Lặp while

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có...
user-q9xvifp 18 November 2018 | 661 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết