Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Nên Học React.js hay AngularJS

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Đây là một câu hỏi tương tự như dạng các câu hỏi cuộc chiến lựa chọn ngôn ngữ hay language war và với dạng câu hỏi này thì thường sẽ không chỉ có một câu...

CSS: Bảng - Table

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
<table class="table table-striped table-bordered"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên</th> <th>Diện Tích</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Hà Nội</td> <td> 3,329 km<sup>2</sup></td> </tr> ...
bài học

OOP: So sánh Abstract Class và Interface

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Bạn xem thêm ở bài viết Phân Biệt Sự Khác Nhau Giữa Interface Và Abstract Class Trong PHP. ...
trả lời OOP Lập Trình

HTML Cho Người Bắt Đầu: Ảnh

Trung Quân Trung Quân 23 October 2018
Thêm ảnh vào trang HTML sẽ giúp trang web của bạn thêm phần sinh động. Việc thêm ảnh vào trang cũng không quá khó như nhiều người mới học hình dung. ...
bài học

Bootstrap: Chỉ hiển thị phần tử trên desktop và tablet

Trung Quân Trung Quân 23 October 2018
Twitter Bootstrap cung cấp lớp visible-* và hidden-* để có thể ẩn hiện phần tử dựa trên từng loại kích thức màn hình nhất định. ...
trả lời HTML CSS Bootstrap

Objective-C Cơ Bản: Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void ...
bài học

CSS Cơ Bản: Đường Viền

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 23 October 2018
Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ...
bài học

HTML5 Ra Đời Năm Nào

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Trả lời: Phiên bản chính thức đầu tiên của HTML5 là HTML5.0 được cho ra mắt công chúng vào ngày 28 tháng 10 năm 2014. ...

Wordpress: Menus và Widgets không hiển thị trong admin

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Để xuất hiện menus và widgets bạn cần gọ hàm register_sidebar như sau: register_sidebar(); Để hỗ trợ menu trong template bạn cần gọi thêm hàm add_them_support(): ...
trả lời Wordpress PHP CMS

Golang Cơ Bản: Go For Loop

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Trong Golang chỉ có một loại vòng lặp duy nhất là vòng lặp for. for i := 0; i &lt; 10; i++ { sum += i } Cấu trúc vòng lặp for gồm 3 phần...
bài học

HTML Cho Người Mới Bắt Đầu: Giới Thiệu

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
HTML là viết tắt của cụm từ Hypertext Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được dùng để xây dựng các trang web. ...
bài học

PHP: Kết nối với MySQL

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
PHP phiên bản 5 trở lên hỗ trợ 3 cách phổ biến sau đây để có thể kết nối với MySQL database: Sự khác biệt giữa MySQLi và PDO đó là MySQLi chỉ hỗ trợ...
bài học

Wordpres Shortcodes Toàn Tập: Giới Thiệu

Đình Anh Đình Anh 23 October 2018
Shortcode là một đoạn code được sử dụng để chèn nội dung động như video youtube, vimeo, một audio âm nhạc trực tuyến... vào trong một trang hoặc bài viết của Wordpress. ...
bài học

Hỏi cách nhúng google calendar vào trang web

Hà Anh Hà Anh 23 October 2018
Bạn có thể tham khảo bài viết Hướng Dẫn Cách Nhúng Google Calendar vào Trang Web. Cheer! ...

PHPUnit: Viết Test Cho PHPUnit

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 23 October 2018
Để viết test sử dụng PHPUnit chúng ta cần tuân theo các bước sau: Bâ giờ chúng ta sẽ viết một test cho lớp MyArray. Đầu tiên chúng ta cần khai báo lớp này với...
bài học

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Hàm

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Hàm là một đoạn mã lệnh được sử dụng để thực hiện một tác vụ cụ thể và tác vụ này có thể được lặp lại nhiều lần một cách dễ dàng. ...
bài học

Ruby: Hash

Lê Trung Lê Trung 23 October 2018
Hash là một kiểu dữ liệu trong Ruby tương tự như mảng liên kết (associative array) trong PHP hay danh sách (list) trong Python. Một Hash trong Ruby sẽ bao gồm các khóa và giá...
bài học

Kiến thức cơ bản - Tìm hiểu về Java Web

Nguyễn Linh Nguyễn Linh 23 October 2018
Java web là gì? Trong bài viết này mình sẽ nói chi tiết về vấn đề này để các bạn có thể nắm được định nghĩa,và từ đó hy vọng các bạn sẽ có những...
bài viết

PHP: Hàm trim

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 23 October 2018
Hàm trim trong PHP dùng để xóa ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở đầu và cuối một chuỗi. echo trim(&quot; Hello World &quot;); // Hiển thị: &quot;Hello World&quot; ...
bài học

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Căn Lề Bản Đồ

Minh Phạm Minh Phạm 23 October 2018
Ở bài học này chúng ta sẽ căn lề nhanh cho bản đồ để nó hiển thị lấp đầy 100% độ rộng của phần tử container chứa nó. Có hai cách khác nhau để thực...
bài học
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết