Bài viết
Để nhúng thư viện jQuery vào trong trang HTML bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau: Sử Dụng CDN Với cách nhúng này chún...