Bắt Đầu Tham Gia Cộng Đồng

Học HTML, CSS, PHP, JavaScript, Wordpress, lập trình ứng dụng mobile, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và mạng internet...
Chưa có tài khoản Facebook hoặc Google? Đăng ký sử dụng email.

Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 25 June 2018
Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...

PHP: Kiểm tra kết nối tới database

trả lời Trung Quân Trung Quân 25 June 2018
Kiểm tra kết quả trả về từ hàm mysqli_connect() nếu giá trị trả về là FALSE thì có nghĩa là kết nối tới cơ sở dữ liệu gặp trục trặc: ...

Ubuntu kiểm tra trạng thái hoạt động của Nginx

trả lời Đình Anh Đình Anh 25 June 2018
Trên cửa sổ dòng lệnh của Ubuntu bạn chạy câu lệnh sau để kiểm tra trạng thái của Nginx: $ sudo service nginx status Kết quả hiển thị (nễu Nginx đang hoạt động): ...

Laravel - Validation rule unique requires at least 1 parameters

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 25 June 2018
Sử dụng unique rule theo cách bạn làm ở trên thì bạn cần cho Laravel biết muốn so sánh giá trị hiện tại với giá trị của column nào trong table. Nếu như bạn muốn...

Không chạy được server!

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 25 June 2018
Trước tiên bạn cần kiểm tra xem ứng dụng Rails đang sử dụng database adapter nào. Bạn có thể kiểm tra trong tập tin /config/database.yml. ...

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 25 June 2018
Docker EXPOSE dùng để mở cổng 80 trong Docker container hiện tại cho các container khác của Docker có thể truy cập. Ví dụ bạn có hai container là ruby_on_rails_app và api_app trong đó một...

Refresh ListView trong Android

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 25 June 2018
Cách khác (và thường được sử dụng hơn) đó là gọi notifyDataSetChanged() trên từ đối tượng Adapter sử dụng bởi ListView bạn muốn update. listView.setAdapter(mAdapter); ... mAdapter.notifyDataSetChanged(); ...

Bash và Shell khác nhau như thế nào?

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 25 June 2018
Câu hỏi của bạn đúng ra phải là sự khác biệt giữa Bash và SH. Do các khái niệm Shell, Bash và SH được sử dụng theo cách dễ gây ra nhầm lẫn nên mình...

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 25 June 2018
Hàm has_posts() dùng trong trang page (hoặc category) template của Wordpress và thường đi với the_post() ( Loop Action ). Ngược lại get_posts()sẽ trả về danh sách tất cả các post được lưu trên DB...

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 25 June 2018
Chúng ta có thể sử dụng bộ chọn :hidden của jQuery để kiểm tra phần tử đang bị ẩn hay không: if ($myElement.is(":hidden") == true) { ... } Hoặc tương tự có thể sử dụng...

Refresh ListView trong Android

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 25 June 2018
Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android: myListView.invalidateViews(); Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data. ...

Cách tạo một số ngẫu nhiên sử dụng JavaScript

trả lời Trung Quân Trung Quân 25 June 2018
JavaScript không hỗ trợ hàm nào giống như rand() trong PHP. Tuy nhiên bạn có thể sử dụng phương thức random của đối tượng Math để tạo một số ngẫu nhiên từ 0 tới 1: ...

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 25 June 2018
Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau: $(location).attr('href', 'http://www.hoclaptrinh.org') ...

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 25 June 2018
Bạn có thể sử dụng $_SERVER['REMOTE_HOST'] hoặc $_SERVER['REMOTE_ADDR'] trong biến $_SERVER. ...

PHP Tìm Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 25 June 2018
Cách mình hay dùng như sau: $string[strlen($myString) -1]; Tuy nhiên cách dùng hàm substring() với index là -1 mà Hoàng Tùng trả lời ở trên khá hay vừa dễ đọc vừa không phải gọi thêm...

Lập trình C: void main() hay int main()?

trả lời Đình Anh Đình Anh 25 June 2018
Phiên bản ANSI C 89 quy định các cách viết sau khi khai báo hàm main() trong chương trình: int main() int main(void) int main(int argc, char* argv[]) ...

MySQL: Đổi tên column trong table

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 25 June 2018
ALTER TABLE products CHANGE product_id id COLUMN_DEFINITION; Ví dụ giả sử product_id được định nghĩa theo kiểu integer(11) thì bạn sẽ dùng câu lệnh như sau: ALTER TABLE products CHANGE product_id id int(11) ...

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 25 June 2018
Lỗi trên xuất hiện là do php chưa được thêm vào trong System Variable. Nếu bạn sử dụng XAMPP thì bạn vào thư mục thư mục chứa file php.exe trong htdocsvà copy đường dẫn đến...

Hỏi về technical solution khi xây dựng mạng xã hội

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 25 June 2018
Câu hỏi của bạn chung chung nên rất khó trả lời cụ thể được. Tuy nhiên thì để xây dựng mạng xã hội như FB thì bạn cần chú ý tới vài điểm sau: ...

JavaScript: Lấy giao thức, tên miền và cổng từ một URL

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 25 June 2018
JavaScript không hỗ trợ trực tiếp hàm lấy ra tên miền, giao thức hay cổng... từ một URL nhưng bạn có thể làm như sau: ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết