Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

CSS Cho Người Mới Bắt Đầu: Chèn Mã CSS

Có 3 cách khác nhau để có thể chèn mã CSS vào trang HTML: inline, internal và external. Với cách chèn inline mã CSS được cách chèn vào thẻ mở của phần tử. ...
user-glyn3iv 13 December 2018 | 824 lượt xem

PHP: lấy ký tự cuối trong chuỗi

Theo mình được biết thì PHP không cung cấp sẵn hàm nào để thực hiện việc này (tính tới phiên bản mới nhất ở thời điểm này là PHP7). ...
user-nkj3rdz 13 December 2018 | 442 lượt xem

Javascrip Cơ Bản 2: Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...
user-pfuqrli 13 December 2018 | 103 lượt xem

CSS Cho Người Mới Bắt Đầu: Cú Pháp

Mã lệnh CSS (đặt trong thẻ <style> hoặc ở một tập tin bên ngoài) sẽ bao gồm một hoặc nhiều bộ quy luật CSS khác nhau. ...
user-nkj3rdz 13 December 2018 | 522 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể hiện mối liên hệ giữa các màn hình xuất hiện khi chạy ứng dụng. Chúng...
user-lsp9miq 13 December 2018 | 182 lượt xem

SQL Injection là gì?

SQL Injection là một kỹ thuật tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ứng dụng (bao gồm các ứng dụng web, mobile hoặc desktop...) thông qua việc khai thác các lỗ hổng...
user-abcbo5w 13 December 2018 | 841 lượt xem

Homebrew: Sử Dụng

Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một formulae. ...
user-q9xvifp 13 December 2018 | 842 lượt xem

Express.js Cơ Bản: Cài đặt Express Framework

Để cài đặt Express Framework bạn cần phải cài đặt Nodejs và Node package manager hay NPM trên máy tính trước. Khi đã cài 2 chương trình này rồi, bạn chọn một thư mục để...
user-uojb89t 13 December 2018 | 484 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Auto Layout

Auto Layout là một tính năng hữu ích giúp bạn có thể thiết kế layout cho ứng dụng để có thể tương tích với nhiều loại thiết bị với kích thước màn hình khác nhau...
user-nkj3rdz 13 December 2018 | 103 lượt xem

Objective-C Cơ Bản: Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy...
user-ortj16r 13 December 2018 | 761 lượt xem

Objective-C Cơ Bản: Hàm NSLog

Hàm NSLog được dùng để in thông điệp ra màn hình: NSLog(@"Hello, World!\n"); Ký tự \n ở trong dấu ngoặc kép được dùng để tạo dòng mới. Tôi sẽ giải thích về ký tự @...
user-whrlo2v 13 December 2018 | 641 lượt xem

JavaScript Cơ Bản 1: Sử Dụng Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng khi chúng ta muốn đơn giản hoá việc thực hiện một câu lệnh lặp đi lặp lại nhiều lần. Một ví dụ đơn giản khi chúng ta muốn hiển thị...
user-nkj3rdz 13 December 2018 | 281 lượt xem

Lập Trình C Cơ Bản: Hello World

Phần này hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình này làm một nhiệm vụ đơn giản là sẽ hiển thị dòng chữ Xin Chào...
user-abcbo5w 13 December 2018 | 101 lượt xem

Mcrypt PHP extension required.

Để cài đặt được Laravel thì yêu cầu máy tính cần phải được cài đặt phần mở rộng Mcrypt. Lỗi trên là do bạn chưa cài phần mở rộng Mcrypt cho PHP trên máy. ...
user-q9xvifp 13 December 2018 | 981 lượt xem

HTML5 Canvas: Giới Thiệu

Thẻ <canvas> được giới thiệu trong phiên bản HTML5. Khác với các thẻ khác nội dung trong thẻ <canvas> được tạo ra nhờ sử dụng JavaScript. ...
user-q9xvifp 13 December 2018 | 381 lượt xem

ES6 Cơ Bản: ES6 Object Literal

Object trong JavaScript có thể được tạo theo một số cách khác nhau. Object literal là kiểu cú pháp tạo object sử dụng cặp dấu ngoặc {} và bên trong đó là danh sách các...
user-glyn3iv 13 December 2018 | 205 lượt xem

Lập Trình PHP Toàn Tập: Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...
user-lsp9miq 13 December 2018 | 962 lượt xem

Tự Học Thiết Kế Website với HTML và CSS: Tạo Bố Cục

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc thêm các luật CSS áp dụng cho phần tử body. Việc thêm CSS cho trang bắt đầu từ phần tử body hoặc html là một tập quán phổ...
user-ortj16r 13 December 2018 | 847 lượt xem

Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản: Lưu Bài Viết

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài viết. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là tạo một tập tin PHP save.php...
user-abcbo5w 13 December 2018 | 370 lượt xem

ES6 Cơ Bản: ES6 Template Literal

Template literal là tính năng mới trong ECMAScript 6 cho phép lập trình viên có thể nhúng biểu thức JavaScript (ví dụ như giá trị của biến, hoặc kết quả của một phép toán...) bên...
user-ortj16r 13 December 2018 | 946 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết