Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng cấu trúc for...in trong JavaScript để thực hiện việc lặp qua các thuộc tính của đối tượng: for (var prop in person) { console.log(prop + ": " + person[prop]) } ...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 621 lượt xem

HTML: Thẻ <br>

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng mới. Thẻ <br> được sử dụng khi bạn muốn chèn một dòng mới ví dụ như giữa các câu thơ trong cùng một bài thơ. ...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 743 lượt xem

Xây Dựng RESTful API với Python và Flask: Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ cùngnhau tìm hiểu cách cây dựng một RESTful sử dụng Flask và một số các extension mở rộng khác của Python như flask_migrate, mashmallow... Kết thúc các...
user-abcbo5w 16 January 2019 | 741 lượt xem

SQL Cơ Bản: Làm Việc Với Bảng

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây: <table class="table table-striped"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Họ & Tên</th> <th>Tên Đăng Nhập</th> <th>Giới Tính</th> <th>Tuổi</th> </tr> </thead>...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 681 lượt xem

PHP: PHP include

include là một cấu trúc của PHP và được dùng để nhập một tập tin PHP khác vào tập tin hiện tại. Tương tự như echo cấu trúc include không phải là một hàm do...
user-ortj16r 16 January 2019 | 121 lượt xem

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Xác Thực Người Dùng

Sau khi tạo trang login.php, bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo trang authenticate.php. Trang này sẽ xác thực ID và mật khẩu người dùng cung cấp xem có khơp với thông tin hiện có...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 104 lượt xem

PHP Tìm Ký Tự Cuối Trong Chuỗi

Cách mình hay dùng như sau: $string[strlen($myString) -1]; Tuy nhiên cách dùng hàm substring() với index là -1 mà Hoàng Tùng trả lời ở trên khá hay vừa dễ đọc vừa không phải gọi thêm...
user-glyn3iv 16 January 2019 | 101 lượt xem

HTML Cho Người Bắt Đầu: Thẻ

Như đã nói ở phần trước đây một văn bản HTML bao gồm các thẻ khác nhau, mỗi thẻ được dùng để quy định ý nghĩa của văn bản bên trong nó. Bây giờ bạn...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 761 lượt xem

Học Lập Trình PHP - Phần 2: Vòng Lặp for

Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu trúc như sau: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) { mã lệnh được thực thi } ...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 861 lượt xem

Ruby: Vòng Lặp Trong Ruby

Vòng lặp for (for loop) là kiểu lặp đơn giản có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Tuy nhiên, cú pháp của vòng lặp for trong Ruby khác với các ngôn...
user-ortj16r 16 January 2019 | 802 lượt xem

JavaScript Date Object: getDay() Method

Method getDay() trả về thứ tự của ngày trong tuần của đối tượng JavaScript được tạo ra từ Date object tương ứng. Cú pháp: dateObject.getDay() Ví dụ: ...
user-uojb89t 16 January 2019 | 801 lượt xem

Học HTML: HTML Màu Sắc

Màu sắc trong HTML được biểu diễn theo hai cách khác nhau: Sử dụng màu theo tên: red, black, blue, orange... hoặc sử dụng màu theo giá trị kiểu RGB (red-green-blue), HEX hoặc HSL. ...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 123 lượt xem

Viết Regular Expression dùng để kiểm tra địa chỉ email

Nếu đây là một câu hỏi phỏng vấn thì bạn có thể trả lời sử dụng Regular Expression như sau: /^[a-zA-Z0-9_.+-]+@[a-zA-Z0-9-]+\.[a-zA-Z0-9-.]+$/ ...
user-nkj3rdz 16 January 2019 | 461 lượt xem

Objective-C Cơ Bản: Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu (tạm thời) trong quá trình thực thi chương trình. Chính vị vậy giá trị của biến thường thay đổi nhiều lần trong quá trình chạy chương trình. ...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 341 lượt xem

Hỏi về technical solution khi xây dựng mạng xã hội

Câu hỏi của bạn chung chung nên rất khó trả lời cụ thể được. Tuy nhiên thì để xây dựng mạng xã hội như FB thì bạn cần chú ý tới vài điểm sau: ...
user-uojb89t 16 January 2019 | 161 lượt xem

Tìm hiểu về LAMP stack trên Ubuntu: Cài đặt PHP 5

Để cài đặt PHP trên Ubuntu, chạy lệnh sau trên terminal: sudo apt-get install libapache2-mod-php5 Sau đó enable module này sử dụng lệnh: sudo a2enmod php5 Khởi động lại Apache: ...
user-ortj16r 16 January 2019 | 501 lượt xem

PHP: Xoá phần tử trong array

$fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange']; unset($fruits[1]); print_r($fruits); Hiển thị: Array ( [0] =&gt; Apple [2] =&gt; Mango [3] =&gt; Kiwi [4] =&gt; Orange ) Lưu ý với cách này thì index của các...
user-pfuqrli 16 January 2019 | 441 lượt xem

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini. Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với...
user-q9xvifp 16 January 2019 | 381 lượt xem

PHP là viết tắt của từ gì

Ban đầu PHP được viết với mục đích tạo ra các website cá nhân nên nó là viết tắt của Personal Home Page. Tuy nhiên sau đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của...
user-lsp9miq 16 January 2019 | 261 lượt xem

Ubuntu: Cài Đặt Wordpress

Wordpress chạy trên LAMP stack (Linux, Apache, MySQL và PHP) do đó trước tiên bạn cần chắc chắn rằng trên máy tính của bạn đã có LAMP stack. ...
user-whrlo2v 16 January 2019 | 201 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết