Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Ubuntu không thoát được khỏi telnet trên terminal sau khi đã kết nối thành công

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 18 August 2018
Trường hợp gặp phải lỗi như của bạn thì trên terminal của Ubuntu bạn nhập vào tổ hợp phím Ctrl + ] rồi sau đó gõ Enter. ...
trả lời Ubuntu Xdebug Shell

Apache và PHP hoạt động như thế nào?

Trung Quân Trung Quân 18 August 2018
Câu trả lời cho câu hỏi của bạn nằm ở bài viết <a href="https://www.codehub.vn/Apache-va-PHP-Hoat-Dong-Cung-Nhau-Nhu-The-Nao" title="Apache và PHP Hoạt Động Cùng Nhau Như Thế Nào">này<a>. ...
trả lời PHP Apache Web Server

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 18 August 2018
Tìm kiếm địa chỉ thư mục cài đặt MySQL trên máy: echo $(brew --prefix mysql) Kết quả: /usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/ Ngừng máy chủ MySQL Server: /usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/bin/mysql.server stop ...
trả lời MySQL database Mac OS X

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Lê Trung Lê Trung 18 August 2018
Trong PHP bạn có thể sử dụng hàm array_splice() để xóa phần tử khỏi mảng số (numeric array): $myArr = array(0 =&gt; &quot;a&quot;, 1 =&gt; &quot;b&quot;, 2 =&gt; &quot;c&quot;, 3 =&gt; &quot;d&quot;); // bắt đầu...
trả lời PHP Ruby

Khác nhau giữa thẻ HTML và phần tử HTML

Phần tử là toàn bộ nội dung bắt đầu từ thẻ mở cho tới hết thẻ đóng. Ví dụ khác nhau giữa thẻ và phần tử trong câu hỏi của bạn: ...
trả lời

PHP &quot;\n&quot; không xuống dòng

Đình Anh Đình Anh 18 August 2018
Ký tự \n chỉ tạo ra dòng mới khi bạn chạy trên cửa sổ dòng lệnh Command Prompt. Nếu chạy trên trình duyệt thì kết quả sẽ được hiển thị dựa theo các thẻ HTML...
trả lời PHP Lập Trình Web XAMPP

Doctrine: Không lưu được field trong Model vào table database

Đình Anh Đình Anh 18 August 2018
Kiểm tra tầng business (repository) lại xem bạn đã thêm logic lưu dữ liệu hay chưa. ...
trả lời Doctrine ORM PHP

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

jQuery cung cấp phương thức css() để lấy về giá trị của một thuộc tính CSS của phần tử. Do vậy để kiểm tra xem phần tử bị ấn hay không thi bạn có thể...
trả lời jQuery JavaScript

jQuery: check element là hidden hay visible

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 18 August 2018
Vì ở trên bạn sử dụng hàm toggle() của jQuery hàm này sẽ thay đổi giá trị của thuộc tính display của phần tử từ hidden sang block. Do đó trong trường hợp này nên...
trả lời JavaScript jQuery

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không. ...
trả lời Node.js

Mac OS X &quot;ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)&quot;

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 18 August 2018
Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau: ...
trả lời Mac OS X MySQL

Mac OSX -Can't connect to local MySQL server through socket

Hoang Anh Hoang Anh 18 August 2018
Trên máy Mac em sử dụng Homebrew để cài đặt MySQL. Sau khi cài đặt xong và chạy câu lệnh khởi động MySQL server như sau: sudo mysql.server start ...
câu hỏi

Parse error: syntax error, unexpected '[' in \D:\wamp\www\laravel_appvendor\laravel\framework\src\Illuminate\Support\helpers.php on line 543

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 18 August 2018
Lỗi này là do phiên bản PHP của bạn không đáp ứng với phiên bản mà Laravel yêu cầu. Nếu bạn dùng Laravel 4.2 như trong bài học thì trên máy tính bạn cần phải...

Khác biệt giữa Session và Cookie

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 18 August 2018
Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn giữa hai khái niệm này đó là Session là một tập tin được lưu trên...

Tạo random string trong PHP

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 18 August 2018
Bạn có thể sử dụng hàm uniqid(): uniqid(); ...
trả lời PHP

License key cho PHPStorm 8

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 18 August 2018
Nếu xác định sử dụng lâu dài thì mình nghĩ bạn nên mua key PHPStorm vì đây là phần mềm IDE thương mại, ngoài việc được support bạn còn tránh được license key bị vô...
trả lời PHPStorm IDE Editor

PHP: Tại sao cần sử dụng cookie khi đã tạo session

Minh Phạm Minh Phạm 18 August 2018
Cookie có thể hoạt động mà không cần session. Ngược lại, nếu không có cookie thì session không thể hoạt động được. Theo em được biết thì cookie được dùng ở client còn session dùng...
trả lời PHP Lập Trình Web

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 18 August 2018
Để xoá toàn bộ phần tử con của một phần tử: var parentEle = document.getElementById(&quot;parent&quot;); for (childEl in parentEle.children) { parentEl.removeChild(childEl); } Hoặc nếu sử dụng jQuery: ...
trả lời JavaScript jQuery

PHP: Nên sử dụng include, require hay require_once

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 18 August 2018
Bạn nên sử dụng require khi ứng dụng yêu cần phải nhập vào một tập tin mang tính chất bắt buộc. Nếu tập tin này không tồn tại PHP sẽ chấm dứt hoạt động của...
trả lời PHP Lập Trình Web

Laravel Route [RemindersController@postRemind] not defined [Fixed]

Minh Phạm Minh Phạm 18 August 2018
Nếu bạn đọc thông báo lỗi trên thì đã thấy Laravel nói quá rõ là route này chưa được định nghĩa rồi, bạn thêm dòng này vào route.php: ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết