Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Apache is running a threaded MPM, but your PHP Module is not compiled to be threadsafe

Cách fix lỗi này khá đơn giản, ban chỉ việc sửa đổi file config Apache http.conf để Apache có thể sử dụng module mod_npm_prefork và đồng thời vô hiệu hoá module mod_mpm_event. ...
user-whrlo2v 10 December 2018 | 966 lượt xem

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau: ...
user-glyn3iv 10 December 2018 | 821 lượt xem

JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu: Cú Pháp

Cú pháp JavaScript bao gồm tập hợp các quy luật được các lập trình viên sử dụng để viết mã lệnh chương trình. ...
user-nkj3rdz 10 December 2018 | 844 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Function

Chúng ta đã sử dụng function ở những bài học trước. Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về khái niệm function trong Golang. ...
user-uojb89t 10 December 2018 | 688 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Package

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một package sử dụng Golang. Package này có tên là firstpackage và sẽ chứa một hàm public và một hàm private. Hàm public của...
user-uojb89t 10 December 2018 | 453 lượt xem

Cách tạo một số ngẫu nhiên sử dụng JavaScript

Bạn có thể tham khảo hai hàm sau trong JavaScript để tạo ra số ngẫu nhiên nằm trong khoảng xác định (a, b). Trả về một số thực ngẫu nhiên từ a tới b: ...
user-nkj3rdz 10 December 2018 | 121 lượt xem

Học HTML: HTML Thuộc Tính Style

Thuộc tính style được sử dụng để áp dụng kiểu (style) hiển thị cho phần tử. <h1 style="color: red;">Đây Là Một Đề Mục</h1> <p style="color: green;">Đây là đoạn văn bản thứ nhất.</p> <p style="color: yellow;">Đây...
user-nkj3rdz 10 December 2018 | 725 lượt xem

PHP và MySQL Sử Dụng MySQLi: Đọc Dữ Liệu Của Bảng

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lấy về dữ liệu từ một bảng cho trước. Trên cơ sở dữ liệu learn_php_mysql_db chúng ta sẽ cần tạo một bảng có tên là...
user-nkj3rdz 10 December 2018 | 548 lượt xem

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau: # -*- coding: utf-8 -*- myString = "Xin chào thế giới" print...
user-q9xvifp 10 December 2018 | 301 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Switch

Câu lệnh switch hay switch statement là một loại cấu trúc điều khiển giúp lập trình viên có thể dễ dàng kiểm tra biểu thức điều kiện với nhiều giá trị cho trước thay vì...
user-lsp9miq 10 December 2018 | 883 lượt xem

Học HTML: HTML Bảng

Trong HTML thẻ <table> được sử dụng để đánh dấu một bảng. Thẻ <table> được sử dụng kết hợp cùng các thẻ khác như <thead>, <tbody>, <tr> và <td> để tạo thành các phần nội...
user-pfuqrli 10 December 2018 | 764 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go Cấu Trúc Chương Trình

Cấu trúc của một chương trình viết bằng ngôn ngữ Golang gồm có 3 thành phần chính sau: Chúng ta sẽ phân tích các thành phần này sử dụng source code của chương trình Hello...
user-uojb89t 10 December 2018 | 410 lượt xem

Học Sails.js: Sails.js Là Gì

Sails.js (hay Sails) là một web framework được viết trên nền Node.js cho phép lập trình viên dễ dàng tạo các ứng dụng web backend chạy trên server (dựa trên Node.js). ...
user-whrlo2v 10 December 2018 | 222 lượt xem

Học Sails.js: Cài Đặt Sails.js

Sails.js có thể được cài đặt như một package của Node.js. Chúng ta sẽ cài đặt Sails.js nhờ sử dụng chương trình Node Package Manager hay npm. ...
user-whrlo2v 10 December 2018 | 101 lượt xem

Golang Cơ Bản: Go If/Else

Câu lệnh if hay if statement trong Golang có cú pháp như sau: if expression { // code... } Code đặt bên trong câu lệnh if sẽ được chạy nếu và chỉ nếu biểu thức...
user-lsp9miq 10 December 2018 | 146 lượt xem

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass). Framework này được công bố public và bạn có thể tải về file PHP implement...
user-abcbo5w 09 December 2018 | 981 lượt xem

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Lerdoft là người tạo ra ngôn ngữ PHP, cụ thể là ngữ pháp (trong đó có cách viết syntax), chương trình phiên dịch PHP compiler cho hai phiên bản đẩu tiên. ...
user-abcbo5w 09 December 2018 | 681 lượt xem

Học HTML: HTML CSS

CSS là viết tắt của cum từ Cascading Style Sheets dùng để tạo kiểu (trang trí) cho trang web. Mã CSS có thể được chèn vào trang theo 3 cách khác nhau: Inline, Internal và...
user-abcbo5w 09 December 2018 | 442 lượt xem

JavaScript Object Oriented: Hàm Constructor

Ở bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách tạo đối tượng sử dụng cặp dấu ngoặc { }. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng hàm constructor trong...
user-q9xvifp 09 December 2018 | 547 lượt xem

C# Cơ Bản: Giới Thiệu

C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object-oriented) và có thể được sử dụng với cho nhiều mục đích khác nhau (general purpose). C# là ngôn ngữ được phát triển bởi Microsoft...
user-ortj16r 09 December 2018 | 361 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết