Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

JavaScript Cơ Bản: Hàm

Sử dụng hàm khi chúng ta muốn nhóm một số đoạn code nào đó có liên quan với nhau để thực hiện một công việc nhất định. Trong javascript hàm được định nghĩa với cú...
user-pfuqrli 21 November 2018 | 682 lượt xem

Nginx: redirect rule không chạy

Em đang làm ứng dụng với Ruby on Rails và sử dụng Nginx làm web server. Trước đó em để file CSS trong thư mục /public/assets/css nhưng giờ cần chuyển về /public/css. Cách hiện tại...
user-9lkpj1z 21 November 2018 | 563 lượt xem

PHP: Cài Đặt PECL Trên Ubuntu

PECL (viết tắt của PHP Extension Community Library) là một kho chứa các phần mở rộng của PHP cung cấp các phần mở rộng dành cho PHP. Để tải về máy và cài đặt các...
user-abcbo5w 21 November 2018 | 421 lượt xem

Học HTML: HTML Phần Tử

Phần tử HTML (hay HTML Element) bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ nội dung giữa hai thẻ này. Ví dụ với đoạn mã HTML sử dụng một thẻ <p> để đánh dấu...
user-glyn3iv 21 November 2018 | 421 lượt xem

MySQL Cho Người Bắt Đầu: Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ dưới đây xóa record trên bảng users với username là johndoe: ...
user-ortj16r 21 November 2018 | 941 lượt xem

Lấy địa chỉ URL sau domain trong PHP

Bạn sử dụng $_SERVER['REQUEST_URI']: $path = $_SERVER['REQUEST_URI']; echo $path . "\n"; ...
user-nkj3rdz 21 November 2018 | 941 lượt xem

Lập Trình Website Với PHP và MySQL: Xác Thực Người Dùng

Sau khi tạo trang login.php, bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo trang authenticate.php. Trang này sẽ xác thực ID và mật khẩu người dùng cung cấp xem có khơp với thông tin hiện có...
user-whrlo2v 21 November 2018 | 883 lượt xem

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Trả lời: Linux có hỗ trợ threads và là một hệ điều hành multi-threading. Trên trang document của Linux có đoạn trích sau: es. As of 1.3.56, Linux has supported kernel-space multithreading. There also have...
user-nkj3rdz 21 November 2018 | 461 lượt xem

CSS Cho Người Mới Bắt Đầu: Giới Thiệu

CSS (viết tắt của Cascading Style Sheet hay tờ trang trí theo tầng) là loại ngôn ngữ trình bày trang. CSS được sử dụng để mô tả cách các phần tử của trang HTML sẽ...
user-nkj3rdz 21 November 2018 | 801 lượt xem

Ruby Cơ Bản: Kiểu Dữ Liệu

Chuôi dùng để biểu diễn các ký tự chữ cái, chữ số, khoảng trắng, dấu xuống dòng và các ký tự đặc biệt như !, @, #, $.... Kiểu dứ liệu chuỗi được biểu diễn...
user-nkj3rdz 21 November 2018 | 561 lượt xem

Python Cơ Bản: Cài Đặt

Trước khi bạn bắt đầu, chúng ta sẽ cần cài đặt trình thông dich Python (hay Python Interpreter) trên máy tính. Trình thông dịch này là một phần mềm giúp máy tính có thể hiểu...
user-ortj16r 21 November 2018 | 424 lượt xem

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2" ...
user-uojb89t 21 November 2018 | 121 lượt xem

Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift: Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra giao diện thực khi ứng dụng chạy. Để xem trước giao diện bạn làm theo các bước sau: ...
user-uojb89t 21 November 2018 | 881 lượt xem

PHP không chạy trên Apache Web Server

Với PHP phiên bản 7.x: sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 Khởi động lại Apache: sudo service apache2 restart ...
user-ortj16r 21 November 2018 | 101 lượt xem

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau: $(location).attr('href', 'http://www.hoclaptrinh.org') ...
user-glyn3iv 21 November 2018 | 141 lượt xem

HTML Cơ Bản: Giới Thiệu

HTML (viết tắt của Hypertext Markup Language hay ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là ngôn ngữ đánh dấu được dùng để tạo các trang siêu văn bản được sử dụng trên mạng internet...
user-ortj16r 21 November 2018 | 681 lượt xem

Học AJAX: XMLHttpRequest

Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest. Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để thực hiện việc toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa trình duyệt (máy khách) và...
user-q9xvifp 21 November 2018 | 322 lượt xem

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Bạn có thể dùng unset() hoặc array_split(). $fruits = ['Apple', 'Banana', 'Mango', 'Kiwi', 'Orange']; unset($fruits[1]); print_r($fruits); // Array // ( // [0] =&gt; Apple // [2] =&gt; Mango // [3] =&gt; Kiwi // [4] =&gt;...
user-pfuqrli 21 November 2018 | 181 lượt xem

Đường dẫn của tập tin php.ini của XAMPP trên Windows

Trên Windows nếu như bạn cài XAMPP ở địa chỉ thư mục C:\xampp\ thì tập tin cấu hình của PHP php.ini sẽ có trong các địa chỉ sau: ...
user-ortj16r 21 November 2018 | 781 lượt xem

Có nên sử dụng JavaScript để viết game chạy trên smartphone?

Trước tiên, Java hay Objective-C là các ngôn ngữ lập trình dùng để phát triển ứng dụng trên mobile. Muốn phát triển game bạn cần sử dụng các game engine. ...
user-whrlo2v 21 November 2018 | 601 lượt xem
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết