Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Khi mình cài đặt mongoose driver sử dụng npm gặp lỗi như sau:

{ [Error: Cannot find module '../build/Release/bson'] code: 'MODULE_NOT_FOUND' } js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version Example app listening at http://0.0.0.0:3000 [Error: failed to connect to [localhost:27017]]

Mình đã cài đặt MongoDB trên máy local rồi và kết nối bằng client thấy không có vấn đề gì xảy ra.

Được hỏi 11 tháng trước
Bình chọn bởi Nguyễn Duy Tuấn, Hoàng Tùng, Nguyễn Đạt

Bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt node-gyp module:

$ npm install -g node-gyp

Thực hiện việc cập nhật hoặc cài đặt lại các modules:

$ npm update
Trả lời 2 ngày trước
Bình chọn bởi: Hoàng Tùng

Viết Trả Lời: