Tạo Danh Sách Với Thẻ <ol> và <ul>

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một danh sách trong HTML sử dụng hai loại thẻ <ol><ul>

Thẻ <ol>

Thẻ <ol> (viết tắt của order list) được dùng để tạo một danh sách với các mục trong danh sách được đánh số thứ tự:

<ol>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ol>

Chạy

Ở trong cặp thẻ <ol></ol> mỗi một mục của danh sách được đặt bên trong cặp thẻ <li></li> (li được lấy từ 2 ký tự đầu của từ list).

Thẻ <ul>

Thẻ <ul> (viết tắt của từ unorder list) được sử dụng khá giống với thẻ <ol> tuy nhiên các hạng mục trong danh sách này sẽ không được đánh số thứ tự.

<ul>
  <li>Cà phê</li>
  <li>Trà</li>
  <li>Coca Cola</li>
  <li>Vodka</li>
</ul>

Chạy

HTML Frontend Thiết Kế Web
Thêm Bình Luận: