Văn Bản

Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu các thẻ khác dùng để đánh dấu văn bản cho trang.

Thẻ <p>

Thẻ <p> dùng để tạo một đoạn văn bản:

<p>Đoạn văn thứ 1...</p>
<p>Đoạn văn thứ 2...</p>

Chạy

Thẻ <strong> Và Thẻ <em>

Hai thẻ <strong><em> được dùng lần lượt để đánh đấu các văn bản in đậm hoặc in nghiêng.

<p>Các thẻ strong và em được dùng để đánh dấu văn bản <strong>in đậm</strong> hoặc <em>in nghiêng</em></p>

Chạy

Trong một số phiên bản trước đây của HTML chúng ta sử dụng thẻ <b><i> để đánh dấu văn bản in đậm và in nghiêng. Hai thẻ <strong><em> được giới thiệu trong phiên bản mới nhất là HTML5 và chúng ta nên sử dụng thẻ <strong><em> thay vì <b><i>.

HTML Frontend Thiết Kế Web
Thêm Bình Luận: