Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là <br><hr>.

Thẻ <br> được dùng để xuống dòng mới, ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p>

Chạy

Thẻ <hr> dùng để tạo ra một đường kẻ ngang, ví dụ:

<p>Dùng thẻ br để tạo ra mộtdòng kẻ ngang</p>
<hr>

Chạy

HTML Frontend Thiết Kế Web
Thêm Bình Luận: