Java: Khác nhau giữa Hashtable và HashMap

Em đang học về hai kiểu dữ liệu HashMap và Hashtable trong Java nhưng đọc ví dụ về hai kiểu dữ liệu này thì không thấy chúng khá nhau như thế nào, bác nào biết giải thích giúp em với ạ?

Hói 3 tháng trước

Khác nhau:

  • Hashtable có cơ chế đồng bộ (synchronized) khi có nhiều luồng (Thread) truy cập tới, còn HashMap thì không
  • Thêm 1 điểm nữa là Hashtable không cho phép trường value chứa giá trị null, còn Hashmap thì có
Trả lời 3 tháng trước

Viết Trả Lời: