JavaScript chọn phần tử dựa trên class

Để lựa chọn phần tử dựa trên giá trị ID thì mình có thể dùng:

document.getElementByID('test_id');

Có cách nào để chọn ra các phần tử dựa trên giá trị của lớp class cho trước không vậy mọi người?

Được hỏi 10 tháng trước
Bình chọn bởi Đình Anh, Vũ Hiển, Hữu Hạnh, Khuê Vũ, Bảo Davis, Phạm Huy, Hana Pham, Duc Nguyen, Nam Nguyễn, Thu Hang, Vũ Huy Hoàng, Nguyễn Duy Tuấn

Chọn theo class:

document.getElementsByClassName("my-class") => node list

Chọn 1 thẻ theo điều kiện (class)

document.querySelector(".my-class") => element

Chọn nhiều thẻ theo điều kiện (class)

document.querySelectorAll(".my-class") => node list

Bạn có thể dụng thư viện như jQuery để select nhanh hơn

$(".my-class")

Trả lời 10 tháng trước

Viết Trả Lời: