Khác nhau giữa thẻ HTML và phần tử HTML

Một thẻ <a> được dùng để tạo ra một đường link liên kết tương tự một phần tử <a> cũng được dùng để tạo một link liên kết. Vậy thì thẻ và link liên kết khác nhau như thế nào?

Hói 23 giờ trước

Viết Trả Lời: