Kiểm tra một câu lệnh PHP chạy hết bao lâu

Làm cách nào để có thể kiểm tra một câu lệnh PHP chạy sẽ mất bao lâu thời gian?

PHP
Hói 1 ngày trước

Viết Trả Lời: