Kiểm tra phiên bản của PHP

Làm thế nào để hiển thị phiên bản của PHP đang chạy trên máy chủ trong hai trường hợp:

  • Sử dụng cửa sổ dòng lệnh và
  • Trên web
Hói 10 tháng trước

Trên cửa sổ dòng lệnh:

$ php -v

Trên web:

<?php phpinfo(); ?>

Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo().

Trả lời 4 ngày trước

Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ:

$ php -i | grep "PHP Version"

Hoặc:

$ php -r "echo phpversion();"
Trả lời 4 ngày trước

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau:

$ php -v

Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion():

<?php
echo phpversion();
?>
Trả lời 3 ngày trước

Viết Trả Lời: