Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có dạng như sau:

while (biểu thức điều kiện) {
    đoạn mã sẽ được thực thi
}

Ví dụ:

<?php 
$x = 1; 

while($x <= 5) {
    echo "Biến x có giá trị là: $x <br>";
    $x++;
} 
?>

Mời Bạn Bè

Gửi email mời bạn bè

Viết Cùng Tác Giả

Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?
Tags: PHP