Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Sau khi cài đặt MySQL sử dụng Homebrew:

$ brew install mysql

Sau khi cài đặt xong mình mở terminal của Mac OS X để kết nối với MySQL Server:

$ mysql -u root -p

Nhưng gặp phải lỗi:

ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)

Có ai biết lỗi này là lỗi gì không và cách fix như thế nào chỉ giúp mình với?

Hói 10 tháng trước

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa:

$ brew services list | grep mysql

Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau:

mysql      started    87538 /Users/onepie/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mysql.plist

Ngược lại nếu MySQL chưa được khởi đồng thì bạn cần khởi động MySQL Server:

$ brew services start mysql

Sau đó bạn có thể kết nối lại với MySQL Server.

Chúc thành công.

Trả lời 14 giờ trước

Viết Trả Lời: