Mac OSX: hai tập tin php.ini cùng tồn tại trên máy

Sau khi cài đặt Xdebug em cần cấu hình lại PHP để include file xdebug.so. Kiểm tra trên terminal sử dụng lệnh php -i | grep php.ini thì em thấy nó nằm ở địa chỉ:

/etc/php.ini

Nhưng nếu tạo một tập tin index.php trong thư mục MAMP và sử dụng hàm phpinfo() để kiểm tra lại vị trí của tập tin php.ini thì thấy nó lại nằm ở địa chỉ khác:

Applications/MAMP/bin/php/php5.5.10/conf/php.ini

Nếu thêm vào tập tin /et/php.ini thì Xdebug chạy được nhưng thêm vào Applications/MAMP/bin/php/php5.5.10/conf/php.ini thì Xdebug không chạy được. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao lại có tập tin php.ini thứ 2?

Được hỏi 1 ngày trước
Bình chọn bởi Ngọc Nguyễn, Vũ Văn Tuấn, Vân Trần, Tony Huynh, Thu Thủy, Hằng Đỗ, Huy Pro, Quỳnh Anh

Viết Trả Lời: