MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Mọi người cho em hỏi trong MySQL làm sao để đổi tên một bảng được tạo sẵn tên database mà không làm thay đổi dữ liệu của tất cả các cột?

Hói 10 tháng trước

Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ:

RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name;

Trong đó old_tbl_name là tên hiện tại của bảng và new_tbl_name là tên mới của bảng.

Lưu ý: Khi đổi tên cho bảng trong database củ MySQL thì bảng sẽ bị khoá (locked) do đó bạn cần đảm bảo không có câu lệnh INSERT dữ liệu vào bảng được gửi tới database trong khi thực hiện việc đổi tên.

Trả lời 19 giờ trước

Viết Trả Lời: