OOP: So sánh Abstract Class và Interface

Mọi người cho em hỏi sự khác biệt gữa Abstract class và Interface? Tại sao cần sử dụng interface trong khi có thể tạo Abstract class và implement các method trong class con?

Hói 4 ngày trước

Viết Trả Lời: