Biến

Trong quá trình thực thi chương trình, biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

Khởi Tạo Biến

Trước khi có thể sử dụng biến thì chúng ta cần khởi tạo báo biến. Trong PHP việc khởi tạo biến bao gồm đặt tên biến và sau đó gán một giá trị cho biến. Biến trong PHP được bắt đầu bằng ký tự $ và theo sau đó là tên biến.

<?php
  $greet = "Xin chào";
  $x = 5;
  $y = 10.5;
?>

Chạy

Ở ví dụ trên chúng ta khởi tạo 3 biến là $greet, $x$y.

Tên Biến

Trong PHP, tên biến có thể bao gồm chữ cái (in hoa hoặc in thường: Từ a->z hoặc từ A->Z) hoặc dấu gạch dưới _. Tuy nhiên tên biến phải được bắt đầu bằng chữ cái hoặc dấu gạch dưới.

<?php
  $_number1 = 10;
  $number_2 = 20;
  $_number_3_ = 30;
  echo $_number1;
  echo $number_2;
  echo $_number_3_;
?>

Chạy

Bạn không thể bắt đầu tên biến bằng một chữ số (từ 0 -> 9). Đặt tên biến như ví dụ dưới đây là không hợp lệ:

<?php
  $1number = 100; // Báo lỗi
?>

Chạy

Khi chạy đoạn mã trên bạn sẽ thấy chương trình báo lỗi cú pháp.

Kiểu Dữ Liệu Của Biến

Giống như các ngôn ngữ lập trình kịch bản thì chúng ta không cần phải khải báo kiểu dữ liệu cho biến khi khởi tạo biến. Một biến có thể được gán giá trị với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

<?php
  $myVar = "PHP";
  echo $myVar;
  $myVar = 2016;
  echo $myVar;
?>

Chạy

PHP
Thêm Bình Luận: