Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của ứng dụng.

Câu Lệnh If

Câu lệnh điều kiện if được sử dụng để thực thi một hoặc một số câu lệnh khi một điều kiện cho trước trả về giá trị đúng. Câu lệnh if có cú pháp như sau:

if (biểu thức điều kiện) {
  mã lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện có giá trị là true
}

Ví dụ:

$day = "Monday";

if ($day == "Monday") {
  echo "Thứ Hai";
}

Chạy

Ở trên nếu giá trị của biểu thức điều kiện $day == "Monday" trả về giá trị là true thì đoạn câu lệnh echo bên trong sẽ được thực hiện.

Câu Lệnh If-Else

Câu lệnh if-else được dùng tương tự như câu lệnh if để chạy một đoạn mã lệnh khi biểu thức điều kiện trả về giá trị true. Tuy nhiên nếu biểu thức trả về giá trị false thì chương trình sẽ thực thi một đoạn mã lệnh khác. Câu lệnh if-else có cú pháp như sau:

if (biểu thức điều kiện) {
  mã lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện có giá trị là true
} else {
  mã lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện có giá trị là false
}

Ví dụ:

$day = "Monday";

if ($day == "Sunday") {
  echo "Chủ Nhật";
} else {
  echo "Không phải Chủ Nhật";
}

Chạy

Câu Lệnh If-Elseif

Câu lệnh if-elseif dùng khi sự thực thi của nhiều đoạn mã lệnh khác nhau trong chương trình phụ thuộc vào giá trị của nhiều biểu thức điều kiện tương ứng. Cú pháp của câu lệnh if-elseif như sau:

if (biểu thức điều kiện thứ nhất) {
  mã lệnh được thực thi khi biểu thức điều kiện có giá trị là true
} else if (biểu thức điều kiện thứ 2) {
  mã lệnh được thực thi khi biểu thức thứ nhất có giá trị là false
  và biểu thức điều kiện thứ 2 có giá trị là true
} else {
  mã lệnh được thực thi khi cả 2 biểu thức điều kiện có giá trị là false
}

Ví dụ:

$day = "Saturday";

if ($day == "Sunday") {
  echo "Chủ Nhật";
} else if ($day == "Saturday") {
  echo "Thứ Bảy";
} else {
  echo "Ngày trong tuần";
}

Chạy

Ở trên chúng ta có 2 biểu thức điều kiện. Tuy nhiên khi sử dụng if-elseif bạn có thể sử dụng số lượng các biểu thức điều kiện tuỳ ý. Ví dụ:

$day = "Friday";

if ($day == "Sunday") {
  echo "Chủ Nhật";
} else if ($day == "Saturday") {
  echo "Thứ Bảy";
} else if ($day == "Friday") {
  echo "Thứ Sáu";
} else {
  echo "Ngày trong tuần";
}

Chạy

Câu Lệnh Switch

Câu lệnh switch được sử dụng khi chúng ta cần kiểm tra giá trị của một biến (hoặc một biểu thức điều kiện) $var với nhiều giá trị khác nhau như val1, val2, val3.... Câu lệnh switch có cú pháp như sau:

switch ($var) {
  case val1:
    mã lệnh được thực thi nếu giá trị của $var bằng val1
    break;
  case val2:
    mã lệnh được thực thi nếu giá trị của $var bằng val2
    break;
  case val3:
    mã lệnh được thực thi nếu giá trị của $var bằng val3
    break;
  ...
  default:
    mã lệnh được thực thi nếu giá trị của $var khác với tất cả các giá trị val1, val2, val3.. ở trên
}

Ví dụ:

$day = "Tuesday";

switch ($day) {
  case "Sunday":
    echo "Chủ Nhật";
    break;
  case "Saturday":
    echo "Thứ Bảy";
    break;
  case "Friday":
    echo "Thứ Sáu";
    break;
  default:
    echo "Ngày trong tuần";
    break;
}

Chạy

Các bạn lưu ý khi viết mã lệnh cho các trường hợp (các case) thì luôn nhớ thêm câu lệnh break; ở phía cuối. Hãy xem ví dụ dưới đây khi chúng ta thiếu câu lệnh break; cho case Saturday:

$day = "Saturday";

switch ($day) {
  case "Sunday":
    echo "Chủ Nhật";
    break;
  case "Saturday":
    echo "Thứ Bảy";
  case "Friday":
    echo "Thứ Sáu";
    break;
  default:
    echo "Ngày trong tuần";
    break;
}

Chạy

Ở ví dụ trên đây câu lệnh break; bị thiếu cho case Saturday và do đó PHP sẽ tiếp tục chạy câu lệnh trong case sau đó (case Friday). Do đó câu lệnh sẽ vừa hiển thị kết quả cho case Staurday vừa hiển thị kết quả trong case Friday.

Ngoài ra thì case default là tuỳ ý bạn có thể thêm vào hoặc bỏ đi.

$day = "Tuesday";

switch ($day) {
  case "Chủ Nhật":
    echo "Chủ Nhật";
    break;
  case "Saturday":
    echo "Thứ Bảy";
    break;
  case "Friday":
    echo "Thứ Sáu";
    break;
}

Chạy

Ví dụ trên không có giá tị trong case nào bằng với giá trị của biến $day và cũng không có case mặc định nên không hiển thị kết quả nào.

PHP
Thêm Bình Luận: