Echo và Print

Chúng ta có thể hiển thị dữ liệu ra màn hình bằng cách sử dụng echo hoặc print.

Echo

echo được sử dụng để hiển thị kết quả của một hoặc nhiều chuỗi ký tự, biến hoặc biểu thức toán học....

<?php
  echo "Xin Chào";
  $name = "PHP";
  echo $name;
  echo 1 + 2;
?>

Chạy

Khi cần hiển thị nhiều chuỗi cùng một lúc chúng ta sử dụng dấu , để phân biệt giữa các chuỗi với nhau:

<?php
  $greet = "Xin Chào";
  $name = "PHP";
  echo $greet, " ", $name;
?>

Chạy

Print

print được dùng tương tự như echo để hiển thị giá trị của một hoặc nhiều chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức...

<?php
  $greet = "Xin Chào";
  print $greet;
?>

Chạy

Tuy nhiên, khác với echo thì câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1.

<?php
  $result = print "Xin chào";
  echo $result;
?>

Chạy

Khác với echo, chúng ta cũng có thể sử dụng print để in ra các giá trị thuộc kiểu dữ liệu mảng:

<?php
  $arr = [1, 2, 3];
  print $arr;
?>

Chạy

Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu mảng trong các bài học tiếp theo.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm print_r() (print readable) để hiển thị kết quả theo một định dạng dễ đọc hơn.

<?php
  $arr = [1, 2, 3];
  print_r($arr);
?>

Chạy

Bạn lưu ý vì print_r() là một hàm nên khi sử dụng bạn cần đặt dấu ngoặc đơn xunh quanh biến, chuỗi hoặc biểu thức... đưa vào.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm trong các bài học sau.

PHP
Thêm Bình Luận: