Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP như kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu boolean, kiểu mảng và Null.

Chuỗi

Kiểu chuỗi đại diện cho một chuỗi các ký tự bao gồm cả khoảng trắng. Trong PHP chuỗi được đặt trong dấu nháy '' hoặc dấu ngoặc kép "".

<?php 
$x = "Xin chào";
echo $x;
echo "<br>";
var_dump($x);
?>

Chạy

Ở trên chúng ta sử dụng hàm var_dump() để kiểm tra kiểu dữ liệu và giá trị của biến $x.

Kiểu Số

Kiểu số dùng để biểu diễn các số nguyên.

<?php 
$x = -100;
var_dump($x);
?>

Chạy

Kiểu Float

Kiểu float dùng để biểu diễn các số thập phân:

<?php 
$x = 10.365;
var_dump($x);
?>

Chạy

Kiểu Boolean

Kiểu dữ liệu này chỉ bao gồm 2 giá trị là truefalse và thường được dùng để kiểm tra tính đúng của một biểu thức (so sánh).

<?php
$x = true;
var_dump($x);
$y = 3 > 2;
var_dump($y);
?>

Chạy

Kiểu Mảng

Sử dụng kiểu mảng khi chúng ta cần lưu trữ nhiều giá trị khác nhau sử dụng một biến duy nhất.

<?php 
$names = array("Tom", "Jerry");
var_dump($names);
?>

Chạy

Null

Null là kiểu dữ liệu đặc biệt, khi biến nhận giá trị là null nó có ý nghĩa là chưa có giá trị nào được gán cho nó.

<?php
$x = null;
var_dump($x);
?>

Chạy

Kiểu dữ liệu này phổ biến khi chúng ta phải làm việc với cơ sở dữ liệu khi giá trị trả về từ cơ sở dữ liệu là rỗng.

PHP
Thêm Bình Luận: