Phép Toán

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các phép toán (hay còn gọi là toán tử) phổ biến có trong PHP.

Các Phép Toán Số Học

PHP hỗ trợ hầu hết các phép toán phổ biến trong số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và tính phần dư.

<?php
$x = 10; 
$y = 6;
echo $x + $y, "<br>"; // phép cộng => 16
echo $x - $y, "<br>"; // phép trừ => 4
echo $x * $y, "<br>"; // phép nhân => 60
echo $x/$y, "<br>"; // phép chia => 1.6666666666667
echo $x % $y, "<br>"; // phép lấy phần dư => 4
echo pow($x, 7), "<br>"; // phép lũy thừa => 1000000
?>

Chạy

Gán Gía Trị

Toán tử gán được dùng để gán giá trị cho một biến nào đó. Trong đó biến luôn được đặt ở phía bên tay trái đối với toán tử.

<?php
$x = 10;
echo $x, "<br>";
$y = 5 + 2;
echo $y, "<br>";
$x = $y;
echo $x;
?>

Chạy

Ở ví dụ trên chúng ta sử dụng 3 toán tử gán $x = 10, $y = 5$x = $y. Đặc điểm chung là khi gán giá trị thì vế phải của phép toán luôn là biến còn vế trái của phép toán có thể là một giá trị, một biến hoặc một phép toán khác. Ngoài ra, trong một số trường hợp PHP còn cho phép bạn kế hợp giữa gán và một toán tử số học khác như sau:

<?php
$x = 20; 
$x += 100; // Tương đương với $x = $x + 100
echo $x, "<br>";
$x -=10; // Tương đương với $x = $x - 10
echo $x, "<br>";
$x *= 2; // Tương đương với $x = $x * 2
echo $x, "<br">;
?>

Chạy

Toán Tử Logic

Toán tử logic được dùng để xác định tính đúng sai của một hay nhiều biểu thức tham gia vào phép toán. Các toán tử logic được dùng chủ yếu sau:

 • &&: Trả về giá trị là true khi tất cả các biểu thức tham giá đều có giá trị trả về là true
 • ||: Trả về true khi một trong các biểu thức có giá trị trả về là true
 • !: Trả về true nếu giá trị biểu thức tham gia là false, ngược lại nó trả về false

Ví dụ:

<?php
$x = 100; 
$y = 0;
var_dump($x && $y);
echo "<br>";
var_dump($x || $y);
echo "<br>";
var_dump(!$x);
?>

Chạy

Toán Tử So Sánh

Toán tử so sánh dùng để so sánh các giá trị của biểu thức với nhau. Trong PHP chúng ta có các toán tử so sánh phổ biến sau:

 • ==: Trả về đúng nếu giá trị của 2 biểu thức là bằng nhau
 • ===: Trả về đúng nếu giá trị của 2 biểu thức là bằng nhau và thuộc cùng một kiểu dữ liệu (xem ví dụ phía dưới khi so sánh $x$z để hiểu rõ hơn)
 • !=: So sánh khác, trả về đúng nếu giá trị của 2 biểu thức là khác nhau
 • !==: So sánh khác, trả về đúng nếu giá trị của 2 biểu thức là khác nhau và kiểu dữ liệu cũng khác nhau
 • >: So sánh lớn hơn
 • >=: So sánh lớn hơn hoặc bằng
 • <: So sánh nhỏ hơn
 • <=: So sánh nhỏ hơn hoặc bằng

Ví dụ:

<?php
$x = 3;
$y = 5;
$z = '3';
var_dump($x == $z); // true
echo "<br>";
var_dump($x === $z); // false
echo "<br>";
var_dump($x != '3'); // false
echo "<br>";
var_dump($x !== '3'); // true
echo "<br>";
var_dump($x != '3');
echo "<br>";
var_dump($x > 3); // false
echo "<br>";
var_dump($x >= 3); // true
echo "<br>";
?>

Chạy

Toán Tử Tăng Giảm

Toán tử tăng giảm được sử dụng để tăng (hoặc giảm) giá trị của biến đi một đơn vị một cách thuận tiện hơn so với cách dùng toán tử số học. Ví dụ:

<?php
$x = 3;
$x++;
echo $x, "<br>"; // 4
$x--;
echo $x, "<br>"; // 3
++$x;
echo $x, "<br>"; // 4
--$x;
echo $x, "<br>"; // 3
?>

Chạy

Ở đây bạn thấy 2 toán tử ++$x$x++ đều cho ra kết quả giống nhau (tương tự $x----$x cũng đều cho ra cùng một kết quả). Tuy nhiên đây là 2 toán tử khác nhau:

 • ++$x: Toán tử này sẽ thực hiện việc tăng giá trị biến $x trước rồi sau đó trả về giá trị đã được tăng lên
 • $x++: Toán tử này sẽ thực hiện việc trả về giá trị của biến $x trước rồi sau đó mới tăng giá trị biến $x

Để thấy được sự khác biệt này chúng ta hãy cùng xem ví dụ sau:

<?php
$x = 3;
$y = $x++;
echo $x, "<br>"; // 4
echo $y, "<br>"; // 3

$x = 3;
$y = ++$x;
echo $x, "<br>"; // 4
echo $y, "<br>"; // 4
?>

Chạy

Nối Chuỗi

Để nối chuỗi lại với nhau chúng ta dùng toán tử . hoặc .=. Ví dụ:

<?php
$txt1 = "Hello";
$txt2 = " world!";
echo $txt1.$txt2."<br>";
$txt1 .= $txt2; // Tương tự với: $txt1 = $txt1.$txt2;
echo $txt1;
?>

Chạy

PHP
Thêm Bình Luận: