PHP lỗi lấy dữ liệu từ MySQL trả về cho JavaScript

Xin giúp đỡ

Em có đoạn code PHP như sau:

<?php
include "db_conn.php"; // kết nối tới DB
$offset = @$_GET["offset"];
$query = "SELECT id, name, start_date FROM tbl_course LIMIT 10 OFFSET $offset";
$result = mysqli_query($conn, $query);
$data = mysqli_fetch_array($result);
mysqli_close($conn);
?>
<script type="text/javascript">
var courses = <?= json_encode($data); ?>
console.log(courses);
</script>

File db.conn.php để kết nối tới cơ sở dữ liệu:

<?php
$user = "root";
$pass = "abcd1234";
$db = "my_school";
$conn = @mysqli_connect("127.0.0.1", $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
  exit;
}

?>

Bảng tbl_course trên DB có dữ liệu như sau:

mysql> select * from tbl_course;
+----+------+---------------------+
| id | name | start_date     |
+----+------+---------------------+
| 1 | AAA | 2015-09-15 00:00:00 |
| 2 | BBB | 2016-09-15 00:00:00 |
+----+------+---------------------+
2 rows in set (0,00 sec)

Nhưng khi em chạy thì biến courses trong Javascript không trả về toàn bộ thông tin DB. View source của trang trên trình duyệt thì thấy như sau:

<script type="text/javascript">
  var courses = "{"0":"1","id":"1","1":"AAA","name":"AAA","2":"2015-09-15 00:00:00","start_date":"2015-09-15 00:00:00"}";
  console.log(courses);
</script>

Mọi người chỉ giúp em đoạn code trên bị sai ở đâu vậy?

Many thanks!!!

Hói 9 giờ trước

Viết Trả Lời: