Cú Pháp

Câu Lệnh

Câu lệnh trong Python được sử dụng để thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như in ra dòng thông báo, thực hiện phép toán cộng, trừ....

print "Hello Python."

Chạy

Trong Python, chúng ta không cần sử dụng dấu ; để kết thúc câu lệnh như các ngôn ngữ khác.

Khối Lệnh

Trong Python các khối mã lệnh (code block) được tạo ra bằng cách thụt đầu dòng ở mỗi câu lệnh trong khối lệnh thay vì sử dụng cặp dấu ngoặc { } giống như các ngôn ngữ khác. Ví dụ dưới đây sử dụng khoảng trắng để phân biệt khối lệnh đặt bên trong câu lệnh if

x = 10
if x == 10:
    # thụt đầu dòng sử dụng khoảng trắng
    print "Okie."

Chạy

Chúng ta sẽ tìm hiểu về các sử dụng câu lệnh if ở các bài học tiếp theo.

Chú Thích

Chú thích (hay comment) là một phần quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ lập trình nào. Nó giúp các lập trình viên có thể nhanh chóng hiểu được ý nghĩ của câu lệnh trước khi phải phân tích nó. Trong Python, comment được viết bằng cách thêm dấu # vào phía trước. Ví dụ:

# comment 1
print ("Hello Python") # comment 2

Chạy

Chú thích cũng thường được sử dụng khi chúng ta muốn vô hiệu hoá tạm thời một số câu lệnh nhưng sau đó có thể sẽ cần dùng lại chúng.

# print ("Hello Python")
print ("Hello 2016")

Chạy

Mời Bạn Bè

Gửi email mời bạn bè

Viết Cùng Tác Giả

Bạn biết về chủ đề này và muốn tham gia viết cùng tác giả?
Tags: python