Cập Nhật Dữ Liệu

Để cập nhật dữ liệu trên bảng chúng ta sử dụng câu lệnh UPDATE, ví dụ dưới sẽ cập nhật tuổi của người dùng với giá trị của trường usernameanlv:

UPDATE users SET age = 23 WHERE username = 'anlv';

Chạy

Ở đây từ khóa WHERE nằm gần phía cuối dùng để thiết lập điều kiện cho câu lệnh UPDATE. Chúng ta chỉ muốn cập nhật tuổi cho người dùng với gái trị của trường usernameanlv.

Lưu ý: Với các giá trị kiểu `var_char` bạn cần thêm cặp dấu ngoặc đơn ' ' hoặc ngoặc kép " " bao quanh giá trị. Ngược lại với các giá trị có kiểu dữ liệu là integer thì chúng ta có thể bỏ qua cặp dấu ngoặc này

Để kiểm tra lại giá trị mới được cập nhật của người dùng với tên đăng nhập là anlv, chúng dùng câu lệnh SELECT như sau:

SELECT * FROM users WHERE username = 'anlv';

Chạy

Bạn sẽ thấy kết quả tương tự như sau:

+-------------+----------+--------+------+
| fullname    | username | gender | age  |
+-------------+----------+--------+------+
| Lê Văn An | anlv     | Nam    |   23 |
+-------------+----------+--------+------+

Để cập nhật toàn bộ dữ liệu trên bảng, bỏ mệnh để where ra khỏi câu lệnh update. Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ cập nhật toàn bộ tuổi của user có trong bảng:

UPDATE users SET age = 25;
SQL database
Thêm Bình Luận: