Tìm tên Class của Object trong PHP

Muốn tìm tên Class của một Object trong PHP thì làm như thế nào?

PHP
Hói 10 tháng trước

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API:

$ref = new ReflectionClass("MyClassName");
echo $ref->getFileName();
Trả lời 3 ngày trước

Viết Trả Lời: