Ubuntu: Username của Apache

Mọi người cho mình hỏi trên Ubuntu Apache chạy dưới tên người dùng nào vậy? Và có câu lệnh nào để có thể tìm ra username của Apache hay không?

Hói 10 tháng trước

Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau:

  • Trên Ubuntu (Debian nói chung): www-data
  • Redhad và CentOS: apache
  • Mac OS: _www

Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng âu lệnh sau:

ps aux | egrep '(apache|httpd)'
Trả lời 15 giờ trước

Viết Trả Lời: