Danh Sách Câu Hỏi

C: Hỏi về "char **argv" trong hàm main()

Viết bởi: Trung Võ   5 giờ trước
Trong phần trả lời câu hỏi Lập trình C "void main()" hay "int main()" em thấy có cách viết hàm main() như sau: int main(int argc, char **argv) ...

Lỗi fatal error: unexpectedly found nil while unwrapping an Optional value

Viết bởi: Vân Trần   6 giờ trước
Em mới chuyển qua Swift để viết app iOS thay vì Objective C. Lúc chạy app trên simulator của Xcode thì rất hay gặp phải lỗi EXC_BAD_INSTRUCTION với thông báo: ...

PHP: khác nhau giữa "mt_rand" và "rand"

Viết bởi: Huyền Cano   9 giờ trước
Các bác cho em hỏi hai hàm mt_rand và rand của PHP khác nhau như thế nào và nên sử dụng hàm nào để sinh ra một số ngẫu nhiên? ...

PHPStorm: Exclude thư viện khi tìm kiếm file theo tên trong project

Viết bởi: Hoang Anh   12 giờ trước
Em có một PHP project sử dụng Laravel framework. Khi tìm kiếm file theo tên có trong dự án thì PHPStorm trả về kết quả bao gồm cả các file của thư viện nằm trong...

MySql - Bỏ qua bảng trong database khi export dữ liệu

Viết bởi: Ngọc Nguyễn   15 giờ trước
Trong MySQL khi export dữ liệu của một database em cần loại bỏ qua một số bảng (bao gồm cả cấu trúc và dữ liệu trên bảng) mà không export. Mọi người có ai biết...

Hiển thị text ở giữa trang sử dụng "verticle-align" không hoạt động

Viết bởi: Truc Le   1 ngày trước
Em có một trang html đơn giản chứa một thẻ với văn bản bên trong như sau: <!DOCTYPE hml> <html> <head> <meta charset="UTF-8"> </head> <body> <div class="text-middel">Hiển thị nội dung văn bản ở giữa...

PHP lỗi lấy dữ liệu từ MySQL trả về cho JavaScript

Viết bởi: Giang River   1 ngày trước
Xin giúp đỡ Em có đoạn code PHP như sau: <?php include "db_conn.php"; // kết nối tới DB $offset = @$_GET["offset"]; $query = "SELECT id, name, start_date FROM tbl_course LIMIT 10 OFFSET $offset"; $result =...

Làm một website thương mại điện tử thì mất chi phí bao nhiêu

Viết bởi: Tram Anh   3 ngày trước
Em mới nhận được một dự án làm trang web thương mại điện tử có chức năng bán hàng và quản lý sản phẩm cũng như đơn hàng nhưng giờ không biết phải báo giá...

Fix lỗi java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error

Viết bởi: Huy Pro   3 ngày trước
App của em kết nối tới DB sử dụng JDBC nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi này: Caused by: java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method) at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source) at...

Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Viết bởi: Khoi Tran   3 ngày trước
Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một...