câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Làm sao để hiển thị dấu xuống dòng với câu lệnh echo?

Hói 10 tháng trước

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...:

Ví dụ:

$ echo -e "Dòng 1\nDòng 2"

Bạn cũng có thể dùng cặp dấu nháy đơn như sau:

$ echo -e 'Dòng 1\nDòng 2'
Trả lời 4 ngày trước

Viết Trả Lời: