Tìm vị trí của chữ cái "o" trong cụm từ "Hello world"

Viết đoạn mã sử dụng các hàm liên quan trong PHP để in ra vị trí của ký tự "w" trong cụm từ "Hello world"