Đảo ngược các ký tự trong chuỗi

Hãy viết một vòng lặp để đảo ngược ký tự trong chỗi.

Ví dụ: "Hello" => "olleH"