Lọc các số chẵn trong mảng sử dụng AngularJS filter

Hãy hoàn thiện đoạn mã trong bộ lọc evenNumbers dưới đây để lọc ra các số chẵn có trong mảng