Lập Trình PHP Toàn Tập

PHP là một trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay và được dùng chủ yếu để tạo ra các ứng dụng cần có sự tương tác với cơ sở dữ liệu. Trong khóa học này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung cơ bản trong PHP như biến, vòng lặp, câu điều kiện, hàm...

PHP
Tính thực hành cao
Thảo luận với giảng viên
Miễn phí
Tham gia học
Tạo 1 năm trước
Gồm 12 bài học
Trình độ cơ bản