Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift

learners lessons price

Khoá học này được thiết kế với mục đích giúp những bạn mới bắt đầu có thể dễ dàng tiếp cận được những khái niệm quan trọng trong lập trình iOS.

Trong suốt khoá học bạn sẽ được hướng dẫn để phát triển một ứng dụng quản lý món ăn sử dụng ngôn ngữ lập trình Swift. Khoá học cũng sẽ giúp bạn làm quen với những kỹ năng cơ bản như sử dụng môi trường phát triển tích hợp Xcode, cách sử dụng storyboard và interface builder...

Tính thực hành cao
Thảo luận với giảng viên
Miễn phí
Tạo 1 năm trước
Gồm 16 bài học
Trình độ cơ bản
Tham gia học