jQuery .prop() và .attr() khác nhau như thế nào?

Trong jQuery cả hai phương thức prop()attr() đều đc sử dụng để thay đổi giá trị một phương thức của phần tử. Ví dụ như để vô hiệu hoá một button thì cả hải đoạn mã đưới đều có thể được sử dụng:

$("button").prop("disabled", true);

$("button").attr("disabled", true);

Vậy thì hai phương thức này có khác nhau hay không và khác nhau như thế nào?

Hói 2 tuần trước

.attr() changes attributes for that HTML tag.

.prop() changes properties for that HTML tag as per the DOM tree.

Trả lời 1 tuần trước

Viết Trả Lời: