jQuery viết dữ liệu lên file?

Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người?

Hói 2 ngày trước

Viết Trả Lời: