window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready(). ...

JavaScript: Lấy giao thức, tên miền và cổng từ một...

Có cách nào để lấy ra giao thức http hay https, tên miền và cổng từ một URL trong JavaScript hay không? Ví dụ một URL như sau: ...

DOM tồn tại trên HTML Document hay JavaScript?

Khi tìm hiểu khái niệm DOM (Document Object Model) thì em thấy một số tài liệu nói rằng DOM tồn tại trên trang HTML một số khác lại tham chiếu tới việc DOM được sử...

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác? ...

jQuery: Kiểm tra phần tử bị ẩn hay không

Làm sao để có thể kiểm tra phần tử đang ẩn hay không sau khi gọi hàm jQuery.toggle()? ...

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Khi xem mã nguồn HTML của một số trang web thì em có thấy trong một số phần tử HTML hay sử dụng thuộc tính có tên bắt đầu bằng data-. Ví dụ như: ...

JavaScript thay đổi nội dung bên trong của phần tử

Sử dụng JavaScript thuần làm thế nào để có thể thay đổi được nội dung (dạng văn bản) bên trong của phần tử. Ví dụ mình có phần tử với giá trị ID như...

jQuery viết dữ liệu lên file?

Sử dụng jQuery có cách nào để viết dữ liệu lên file trên máy tính người dùng không vậy mọi người? ...

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần...

Trên trang HTML em có đoạn code như sau: <div id="parent"> <h2>...</h2> <p>...</p> <p>...</p> </div> ...

Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong...

Trong JavaScript có cách nào để lặp qua toàn bộ các thuộc tính của một đối tượng như trong mảng không vậy các bác. Ví dụ như em có một đối tượng như sau: ...