AJAX: Trả về dữ liệu response data

Em có một hàm getDataFromURL() dùng để lấy dữ liệu trên server thông quan gọi AJAX. Đoạn code của hàm này như sau: var result; function getDataFromURL(url) { $.ajax({ url: $url, success: function (response) {...

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas...

Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này: Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data ...

Định dạng ngày tháng trong JavaScript

Mọi người cho em hỏi làm cách nào để định dạng ngày tháng để hiển thị theo kiểu format dưới đây (như trong PHP): F d, Y ...

JavaScript - Tại sao giá trị của biến trả về...

Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau: Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau: var a = 10; function aFunction() { console.log(a); a = 200; } ...

Nên sử dụng lodash.js hay underscore.js?

Em rành về underscore.js nhưng bữa nay thấy lodash.js đang khá nổi tiếng trong cộng đồng và có nhiều công ty bắt đầu sử dụng. Dự án hiện tại team em đang có ý định...

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...

Upload file sử dụng JavaScript và Iframe

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách upload tập tin sử dụng JavaScript với sự hỗ trợ của Iframe. Đầu tiên bạn tạo một tập tin upload.htmltrong đó có chứa 1 form...

Web động và web tĩnh khác nhau như thế nào

Web động là trang web được viết sử dụng các ngôn ngữ kịch bản chạy trên server (server scripting language) như PHP, Ruby, Java, Python hay ASP.NET... Mã lệnh HTML của trang web tĩnh được...

Tìm Hiểu Về TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh có mã nguồn mở và là ngôn ngữ cha (superset) của JavaScript. TypeScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh (static typed) và hỗ trợ lập trình theo kiểu...

7 thư viện thay thế AngularJS

AngularJS là một JavaScript framework đang được dùng phổ biến trong việc phát triển frontend của các ứng dụng web. Tuy nhiên khác với các framework phổ biến khác của JavaScript như jQuery hay Backbone.js...