Hoạt Động Gần Đây

Áp dụng CSS style cho placeholder để tạo điểm nhấn trong thiết kế text input

Bạn có biết sử dụng CSS chúng ta có thể trang trí lại hiển thị của placeholder trong trường input nhập văn bản? Công việc này có thể thực hiện đơn giản với :-input-placeholder. ...

Tính Kế Thừa

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc tính và phương thức từ các lớp khác đã được định nghĩa. Lớp được kế...

Giới Thiệu

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một ứng dụng iOS dùng để quản lý các món ăn. Khi khởi động ứng dụng màn hình sẽ hiển thị danh sách...

Comment

Comment là các đoạn ghi chú được thêm vào mã lệnh chương trình để giải thích ý nghĩa của câu lệnh, phương thức, lớp... ...

Thiết Kế Database

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu...

Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy...

ES6 Template Literal

Template literal là tính năng mới trong ECMAScript 6 cho phép lập trình viên có thể nhúng biểu thức JavaScript (ví dụ như giá trị của biến, hoặc kết quả của một phép toán...) bên...

View

Trong mô hình MVC thì Views là thành phần được dùng để xuất ra kết quả cuối cùng trước khi gửi về trình duyệt. Kết quả này có thể là trang HTML, trang XML hay...

Viết Test Cho PHPUnit

Để viết test sử dụng PHPUnit chúng ta cần tuân theo các bước sau: Bâ giờ chúng ta sẽ viết một test cho lớp MyArray. Đầu tiên chúng ta cần khai báo lớp này với...

Tạo Một Dự Án Android

Một dự án Android bao gồm tất cả các file hình thành nên source code của một ứng dụng Android. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một dự án Android sử dụng...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết