Hoạt Động Gần Đây

Lập trình C: void main() hay int main()?

Phiên bản ANSI C 89 quy định các cách viết sau khi khai báo hàm main() trong chương trình: int main() int main(void) int main(int argc, char* argv[]) ...

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...

Tạo Dự Án Trên Xcode

Trong các ngôn ngữ lập trình khác bạn sẽ thường được hướng dẫn cách viết chương trình nhỏ hiển thị dòng chữ Hello World giúp làm quen với ngôn ngữ. Vì thế chương trình này...

Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển là loại câu lệnh được dùng để điều khiển luồng chạy của các câu lệnh khác trong chương trình. ...

Cú Pháp Cơ Bản

Thư viện jQuery cung cấp cho chúng ta đối tượng jQuery và chúng ta sẽ làm việc chủ yếu với đối tượng này. Trong phần lớn các trường hợp bạn sẽ sử dụng đối tượng...

Tạo Database

Bước tiếp the chúng ta cần làm sau khi đã kết nối với MySQL server là tạo một database để làm việc với nó. Cú pháp của câu truy vấn tạo database với tên gọi...

Sử Dụng

Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một formulae. ...

Cài Đặt Xdebug Trên Windows

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta hãy cùng kiểm tra thông tin của chương trình biên dịch PHP được cài trên máy. Trường máy tính đã cài đặt Xdebug thì chúng ta không cần...

Cấu Trúc Điều Khiển

Trong lập trình cấu trúc điều khiển được dùng để kiếm soát luồng chạy của chương trình. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các cấu trúc điều khiển if, if...else, if..elseif và switch. ...

OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết