Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

205 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau: ...

Filter (Bộ Lọc)

Khi người dùng muốn xem danh sách các bug, thay vì hiển thị toàn bộ các record trên DB chúng ta sẽ thêm một chức năng tiện dụng cho phép người dùng có thể lọc...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Homebrew   1 ngày trước

Cài Đặt

Để cài đặt Homebrew máy tính của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: Việc cài đặt chương trình Homebrew trên Mac OS X khá đơn giản. Chúng ta chỉ cần chạy một...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS   1 ngày trước

CSS Comment

CSS comment là những dòng chú thích được thêm vào để giải thích ý nghĩa của mã lệnh hoặc cũng được dùng để vô hiệu hóa mã lệnh. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   1 ngày trước

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau ở phần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu các khái niệm...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   1 ngày trước

Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở ví dụ dưới chúng ta có 3 biến là x, y và z: ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó có background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-repeat... ...

Data Trên Server

Ở các phần trước chúng ta lấy dữ liệu hiển thị trưc tiếp từ phía client. Ở phần này chúng ta sẽ triển khai để lấy dữ liệu từ phía server. Tuy nhiên ở phần...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path Để xoá thư mục cache ra khỏi Git nhưng vẫn giữ trên máy local: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Object Oriented   1 ngày trước

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụng thuộc tính...