Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

205 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề PHP Object Oriented Programming   16 giờ trước

Tính Kế Thừa

Tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng cho phép một lớp (class) có thể kế thừa các thuộc...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Linux   1 ngày trước

Câu Lệnh find

Câu lệnh find trong Linux được dùng để tìm kiếm tập tin và thư mục dựa trên các điều kiện...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề JavaScript Object Oriented   1 ngày trước

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu...

Data Trên Server

Ở các phần trước chúng ta lấy dữ liệu hiển thị trưc tiếp từ phía client. Ở phần này chúng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   1 ngày trước

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề JavaScript Cơ Bản   1 ngày trước

Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   1 ngày trước

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng...