Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

180 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

14 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   1 ngày trước

Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Regular Expression   1 ngày trước

Lớp Ký Tự

Lớp Ký Tự (Character Class) còn được gọi là Bộ Ký Tự (hay Character Set) trong Regular Expression được dùng...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   1 ngày trước

Các Thẻ Thông Dụng

Một văn bản thường bao gồm nhiều đoạn văn, và để phân biệt giữa các đoạn văn chúng ta sử...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   1 ngày trước

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Linux   1 ngày trước

Câu Lệnh find

Câu lệnh find trong Linux được dùng để tìm kiếm tập tin và thư mục dựa trên các điều kiện...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   2 ngày trước

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề JavaScript Object Oriented   2 ngày trước

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau: ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó...