Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   3 ngày trước

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau ở phần này chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu các khái niệm...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   3 ngày trước

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng của lập trình. Trong JavaScript bạn có thể thực hiện công việc này nhờ sử...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   3 ngày trước

Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. echo substr("Hello World", 0, 1); // Hiển thị "H" Hàm substr có cú pháp như sau: ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   3 ngày trước

Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng cấu trúc for...in trong JavaScript để thực hiện việc lặp qua các thuộc tính của đối tượng: for (var prop in person) { console.log(prop + ": " + person[prop]) } ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   3 ngày trước

Khác nhau giữa background và background-color trong CSS

Thuộc tính background là cú pháp viết tắt của các thuộc tính tạo nền cho phần tử khác trong đó có background-color, background-image, background-attachment, background-position, background-repeat... ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   3 ngày trước

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau: $(location).attr('href', 'http://www.hoclaptrinh.org') ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   3 ngày trước

Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở ví dụ dưới chúng ta có 3 biến là x, y và z: ...

Data Trên Server

Ở các phần trước chúng ta lấy dữ liệu hiển thị trưc tiếp từ phía client. Ở phần này chúng ta sẽ triển khai để lấy dữ liệu từ phía server. Tuy nhiên ở phần...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   3 ngày trước

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn giữa hai khái niệm này đó là Session là một tập tin được lưu trên...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Linux   3 ngày trước

Câu Lệnh find

Câu lệnh find trong Linux được dùng để tìm kiếm tập tin và thư mục dựa trên các điều kiện đầu vào khác nhau. Tương tự như câu lệnh ls thì câu lệnh find cũng...