Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   8 tháng trước

WordPress: lỗi "Are you sure you want to do this? Please try Again"

Lỗi này hồi trước mình cũng gặp phải một lần. Fix bằng cách cấu hình lại các thông số sau của PHP trong tập tin php.ini (ở đây bạn lưu ý chỉnh sửa tập tin...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   8 tháng trước

Ubuntu liệt kê tất cả user trên hệ thống

Bạn có thể xử lý tiếp kết quả trả về nhờ câu lệnh awk như sau: $ awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd Kết quả hiển thị lúc này sẽ như sau: ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   8 tháng trước

Rails: Address already in use - bind(2) for “0.0.0.0” port 3000 (Errno::EADDRINUSE)

Lỗi trên thông báo rằng cổng 3000 đang sử dụng. Để khắc phục lỗi này bạn cần tìm và tắt chương trình nào đang chiếm cổng 3000 trên máy. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   8 tháng trước

Export thư mục Git về dạng file zip

Để export thư mục của Git và nén về dạng tập tin Zip bạn sử dụng git archive: git archive --format zip --output /path_to_export/my_project.zip master ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   8 tháng trước

Viết game sử dụng VB.NET cần những gì?

Trước hết bạn cần cài đặt Visual Studio phiên bản mới nhất 2015 (hoặc cũ hơn là 2010) để phát triển ứng dụng sử dụng VB.NET. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn AngularJS Cơ Bản   9 tháng trước

AngularJS Directive

Trong các phần trước chúng ta đã có dịp làm việc với chỉ thị AngularJS (hay AngularJS directive). Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về nó. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình Website Với PHP và MySQL   9 tháng trước

Xóa Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách xóa một sinh viên từ từ bảng danh sách sinh viên students sử dụng PHP và javascript. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   9 tháng trước

Thêm Nhãn Label

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình một trường nhập dữ liệu vào scene. Ở bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nhãn label...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   9 tháng trước

Hàm rtrim

Hàm rtrim trong PHP được dùng để xóa bỏ khoảng trắng (hoặc ký tự khác) ở phía bên phải hay phía cuối của chuỗi. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Objective-C Cơ Bản   9 tháng trước

Chuẩn Bị

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có để có thể bắt đầu học lập trình Objective-C. ...