Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Xóa Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách xóa một sinh viên từ từ bảng danh sách sinh viên students sử dụng PHP và javascript. ...

Thêm Nhãn Label

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách thêm và cấu hình một trường nhập dữ liệu vào scene. Ở bài học này bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nhãn label...

Hàm rtrim

Hàm rtrim trong PHP được dùng để xóa bỏ khoảng trắng (hoặc ký tự khác) ở phía bên phải hay phía cuối của chuỗi. ...

Chuẩn Bị

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt phần mềm cần có để có thể bắt đầu học lập trình Objective-C. ...

Hàm str_replace

Hàm str_replace được dùng để thay thế một (hoặc nhiều) chuỗi bởi một (hoặc nhiều) chuỗi khác trong một chuỗi (hoặc các phần tử chuỗi trong mảng) cho trước. ...

Hàm

Hàm là một thành phần quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Một đoạn mã lệnh được viết ra một lần nhưng có thể sử dụng ở nhiều nơi khác nhau chi với một...

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...

Tạo HTTP Web Server

Node.js hỗ trợ tạo HTTP web server thông qua mô-đun http (các thư viện trong Node.js được gọi là mô-đun). Sử dụng chương trình text editor trên máy của bạn và tạo một tập tin...

Truy Vấn Dữ Liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi truy vấn...

Vòng Lặp

Vòng lặp while trong Ruby có cú pháp như sau: while condition [do] # code end Trong đó condition là biểu thức điều kiện được để kiểm tra trước mỗi vòng lặp. Nếu biểu thức...