Lê Trung

Lê Trung

1185 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

29 bài viết

1 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Từ các phân tích ở phần trước chúng ta có thể hình dung ra được cần phải có ít nhất 2 bảng sau đây trên CSDL: ...

Node Package Manager

Node Packapge Manager là một chương trình quản lý các gói thư viện (package) hay còn gọi là mô-đun. Các mô-đun được cài đặt nhờ thông qua Node Package Manager có thể được sử dụng...

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP: $str = "PHP "; $result = rtrim($str); Hay xoá một ký tự cho trước ở cuối một chuỗi (ví...

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau: $ lsof -i TCP:80 Hoặc: $ lsof -i :80 Kết quả hiển thị: COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME chrome 6536 coderx 322u...

DevOps là gì?

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận...

Hàm strcmp trả về giá trị không đúng

Mình có đoạn code sau đây: <?php $var1="Hello"; $var2="hello"; if (!strcasecmp($var1, $var2)) echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n"; if (strcmp($var1, $var2) > 0) echo "$var1>$var2\n"; if (strcmp($var1, $var2) == 0) echo "$var1=$var2\n"; if (strcmp($var1,...
PHP

Thắc mắc ví dụ

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật. ...

PHP - Lấy tên của trường trong chuỗi truy vấn query string

Bạn làm theo hai bước sau: Bước 1: Sử dụng biến global $_SERVER để lấy ra giá trị của chuỗi query string $query = $_SERVER['QUERY_STRING']; echo $query; // Hiển thị: sort=desc&limit=20 ...

Bash - Tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị

Sử dụng arithmetic expansion trong Bash để thực hiện các phép toán số học: Cú pháp: $(( expression )) Trong đó expression là biểu thức số học cần thực hiện. ...

Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương trình xử lý ngôn ngữ PHP. ...