Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

225 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

19 bài viết

0 câu hỏi

13 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Cơ Bản   2 ngày trước

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của ứng dụng. Câu lệnh điều kiện if được sử dụng để thực thi một hoặc một số câu lệnh khi một điều...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   2 ngày trước

Form Tạo Bài Viết

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một trang gồm một form biễu mẫu để người dùng có thể nhập tiêu đề và nội dung cho một bài viết mới. ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   2 ngày trước

jQuery: check element là hidden hay visible

Vì ở trên bạn sử dụng hàm toggle() của jQuery hàm này sẽ thay đổi giá trị của thuộc tính display của phần tử từ hidden sang block. Do đó trong trường hợp này nên...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Mới Bắt Đầu   2 ngày trước

Hình Ảnh

Thẻ được sử dụng để tạo hình ảnh. <img src="http://hocnhanh.xyz/img/logo.png" alt="Logo" width="50" height="50"> Thẻ là thẻ tự đóng. Thẻ không có thẻ đóng và chỉ chứa các thuộc tính. ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   2 ngày trước

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini. Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js   2 ngày trước

Khởi Tạo Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là khởi tạo dự án Rails. Việc này có thể được làm thông qua chạy câu lệnh rails dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn SQL Cơ Bản   3 ngày trước

Chèn Dữ Liệu

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   3 ngày trước

Vòng Lặp For

Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu trúc như sau: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) { mã lệnh được thực thi } ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn AngularJS Cơ Bản   3 ngày trước

AngularJS Scope

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chính là một scope trong AngularJS mà chúng ta...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML5 Canvas   3 ngày trước

Giới Thiệu

Thẻ được giới thiệu trong phiên bản HTML5. Khác với các thẻ khác nội dung trong thẻ được tạo ra nhờ sử dụng JavaScript. ...