Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

225 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

19 bài viết

0 câu hỏi

13 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Express.js Cơ Bản   1 ngày trước

Mongoose Driver

Để làm việc với MongoDB chúng ta sẽ sử dụng Mongoose driver vì nó đang được sử dụng phổ biến với nodejs. Lưu ý: Bạn cần cài đặt MongoDB trên máy tính trước...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   2 ngày trước

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để lặp lại việc thực thi của đoạn mã lệnh theo một số lần nhất định. Trong bài học này bạn sẽ được làm quen với hai vòng lặp phổ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Học AJAX   2 ngày trước

XMLHttpRequest

Công nghệ AJAX được phát triển dựa trên đối tượng XMLHttpRequest. Đối tượng XMLHttpRequest được sử dụng để thực hiện việc toàn bộ quy trình trao đổi thông tin giữa trình duyệt (máy khách) và...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML   2 ngày trước

Thẻ <button>

Thẻ được dùng để tạo nút bấm. <button type="button">Click me!</button> Khi hiển thị trên trình duyệt thì đoạn mã trên sẽ tạo ra một nút bấm tương tự như sau: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn AngularJS Cơ Bản   2 ngày trước

AngularJS Scope

Ở các bài học về controller chúng ta đã làm việc với AngularJS scope thông qua sử dụng biến $scope trong hàm callback. Biến $scope này chính là một scope trong AngularJS mà chúng ta...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   2 ngày trước

Vòng Lặp For

Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu trúc như sau: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) { mã lệnh được thực thi } ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   2 ngày trước

Lỗi configuration option "php_ini" is not set to php.ini location

Lỗi này là do PECL không tìm thấy tập tin cấu hình của PHP php.ini. Để khắc phục bạn cần cấu hình lại như sau (sửa lại địa chỉ của tập tin php.ini giống với...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   2 ngày trước

Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos("Hello World!", "W"); // Trả về "6" ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   2 ngày trước

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   2 ngày trước

Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có...