Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

225 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

19 bài viết

0 câu hỏi

13 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   3 ngày trước

Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos("Hello World!", "W"); // Trả về "6" ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby Cơ Bản   3 ngày trước

Phép Toán

Cũng như các ngôn ngữ lập trình khác Ruby hỗ trợ rất nhiều phép toán khác nhau. Bạn có thể thực hiện tất cả các phép toán số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Homebrew   3 ngày trước

Giới Thiệu

Homebrew là một ứng dụng dành cho Mac OS X và được dùng để quản lý chính các ứng dụng phần mềm khác dành cho hệ điều hành Mac OS X. Sử dụng Homebrew cho...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Homebrew   3 ngày trước

Sử Dụng

Hai chức năng chính của Homebrew là cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng trên Mac OS X. Trong Homebrew, mỗi ứng dụng được gọi là một formulae. ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   3 ngày trước

Cấu Trúc Điều Khiển

Cấu trúc điều khiển được sử dụng để kiểm soát luồng thực thi của các đoạn mã có trong chương trình. Câu lệnh if được sử dụng khi việc thực thi của một đoạn mã...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Mới Bắt Đầu   3 ngày trước

Thuộc Tính

Thuộc tính (attribute) được sử dụng để gắn thêm thông tin cho phần tử. Thuộc tính gồm có hai phần tên thuộc tính và giá trị của thuộc tính được thêm vào bên trong thẻ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby   3 ngày trước

OOP trong Ruby

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (Object Oriented Programming viết tắt là OOP), và hầu hết mọi thứ trong Ruby để là object. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   3 ngày trước

Break và Continue

break và continue được sử dụng trong vòng lặp để kết thúc (với break) và bỏ qua một vòng lặp (với continue). Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   4 ngày trước

Vòng Lặp While

Vòng lặp while được sử dụng nếu bạn muốn chạy lặp đi lặp lại một đoạn mã khi một điều kiện cho trước trả về giá trị là true. Cú pháp vòng lặp for có...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình Website Với PHP và MySQL   4 ngày trước

Kết Nối Với Cơ Sở Dữ Liệu

Ở phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về dẫn cách kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng PHP. PHP có nhiều hàm nhau có thể được sử dụng để kết...