Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

375 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

14 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình tập trung vào việc sử dụng các đối tượng để đặc trưng cho các chủ thể trong chương trình. Các đối tượng này được tạo...

Giới Thiệu

Thẻ được giới thiệu trong phiên bản HTML5. Khác với các thẻ khác nội dung trong thẻ được tạo ra nhờ sử dụng JavaScript. ...

Active Record

Active Record là một phương pháp phổ biến được dùng để kết nối dữ liệu có trong đối tượng Model trong ứng dụng với một bảng tương ứng trên cơ sở dữ liệu. Ruby on...

ES6 Rest Parameter

Rest parameter trong ES6 giúp chúng ta có thể định nghĩa một hàm với số lượng tham số có thể thay đổi tuỳ ý. Hay nói theo cách khác khi chúng ta không biết chắc...

Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos("Hello World!", "W"); // Trả về "6" ...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để lặp lại việc thực thi của đoạn mã lệnh theo một số lần nhất định. Trong bài học này bạn sẽ được làm quen với hai vòng lặp phổ...

Viết Regular Expression dùng để kiểm tra địa chỉ email

Mình tách câu hỏi của bạn thành hai câu hỏi riêng biệt để có thể dễ theo dõi. Sử dụng Regular Expression có thể kiểm tra được địa chỉ email là hợp lệ hay không? ...

Mongoose Driver

Để làm việc với MongoDB chúng ta sẽ sử dụng Mongoose driver vì nó đang được sử dụng phổ biến với nodejs. Lưu ý: Bạn cần cài đặt MongoDB trên máy tính trước...

Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP như kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu boolean, kiểu mảng và Null. ...

Thẻ <button>

Thẻ được dùng để tạo nút bấm. <button type="button">Click me!</button> Khi hiển thị trên trình duyệt thì đoạn mã trên sẽ tạo ra một nút bấm tương tự như sau: ...