Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1030 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

23 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...

jQuery: lấy về giá trị thuộc tính src trong phần tử img

Bạn gọi thuộc tính .attr() từ đối tượng jQuery: $img.attr("src"); Ví dụ giả sử mã HTML của bạn như sau: <img id="my-img" src="..."> ...

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong chương trình. Dữ liệu được lưu trữ trong một biến bất kỳ có thể thay đổi trong khi chạy chương trình. ...

Cài Đặt JDK

Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...

Tạo Bài Viết

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một trang PHP với một form để người dùng có thể tạo bài viết. ...

Làm Việc Với Phần Tử

Trong bài học này bạn sẽ làm quen với các phương thức hỗ trợ tương tác với phần tử trong trang HTML sử dụng thư viện jQuery. ...

Readline

Mô-đun readline trong Node.js được sử dụng để đọc dữ liệu từ tập tin trên hệ thống hoặc từ dữ liệu người dùng nhập vào trên cửa sổ dòng lệnh. ...

Kết Nối Với Database

Trong một ứng dụng PHP, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL hoặc database) là một việc hết sức phổ biến và hầu hết tất cả các website hiện nay đều sử dụng cơ...