Nguyễn Duy Tuấn

Nguyễn Duy Tuấn

881 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

27 bài viết

1 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình...

Danh Sách

HTML hỗ trợ việc đánh dấu một danh sách thông qua một trong 2 thẻ là ul và ol. Thẻ ul dùng để đánh dấu các danh sách mà không yêu cầu phải phân biệt...

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không. ...

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng nhằm thực hiện một (một số) nhiệm vụ lặp đi lặp lại nhiếu lần. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các vòng lặp được sử dụng trong Javascript. ...

Tạo object không sử dụng class trong PHP

Bạn có thể sử dụng chức năng type casting của PHP. Trong trường hợp của bạn có thể chuyển từ array sang object như sau: $param = (object) [ 'age' => 22, 'username' => 'test'...

Làm Việc Với Chuỗi

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc với dữ liệu kiểu chuỗi trong PHP. Để đếm số ký tự trong một chuỗi chúng ta sử dụng hàm strlen trong PHP ...

Xuống Dòng và Đường Kẻ Ngang

Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu 2 thẻ tự đóng là và . Thẻ được dùng để xuống dòng mới, ví dụ: <p>Dùng thẻ br để tạo ra một<br>dòng mới<p> ...

Giới Thiệu

Viết một ứng dụng chat với các ngôn ngữ lập trình web phổ biến như PHP hay Ruby là một công việc phức tạp và khó khăn. Nó thường đòi hỏi phía client (như trình...

Hiển Thị Danh Sách Bài Viết

Trong bài học trước bạn đã tìm hiểu cách lưu bài viết lên database. Ở bài học này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách hiển thị danh sách các bài viết được lưu...

Tạo Bài Viết (Create)

Ở bài học trước bạn đã tìm hiểu cách xây dựng một trang gồm biểu mẫu để người dùng có thể tạo bài viết. Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách lập trình...