window.onload() khác gì với $("document").ready()?

Trong jQuery thì window.onload() có gì khác so với $document.ready().

Hói 2 tháng trước

'load' is called when all assets are done loading, including images. 'ready 'is fired when the DOM is ready for interaction.

Trả lời 2 tháng trước

Viết Trả Lời: