Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương trình xử lý ngôn ngữ PHP. Trình Xử Lý PHP Trình xử lý PHP (hay PHP...
Cài Đặt PHP

Trong CSS cả hai thuộc tính backgroundbackground-color đều có thể được dùng để tạo màu nền cho phần tử.

Ví dụ thay vì viết:

body {
    background: #f2f2f2;
}

Thì cũng có thể viết:

body {
    background-color: #f2f2f2;
}

Và cả hai đều đưa ra kết quả như sau. Như vậy thì hai thuộc tính backgroundbackground-color khác nhau ở điểm nào?

Template Literal Là Gì

Template literal là tính năng mới trong ECMAScript 6 cho phép lập trình viên có thể nhúng biểu thức JavaScript (ví dụ như giá trị của biến, hoặc kết quả của một phép toán...) bên trong chuỗi string một cách dễ dàng.

Sử dụng phiên bản trước của ECMAScript thì việc nối chuỗi với giá trị của một biến hoặc biểu thức thường sử dụng toán tử + và chúng ta sẽ thường được thấy những đoạn code tương tự sau xuất hiện trong source code:

var spiderMan = {
    name: "Peter",
    age: 25...

Hàm str_length

Trong PHP để đếm số ký tự trong chuỗi chúng ta có thể sử dụng hàm str_length(). Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_length($myStr);
?>

Hàm str_pos

Để xác định vị trí một chuỗi trong chuỗi cho trước chúng ta sử dụng hàm str_pos().

Ví dụ:

<?php
$myStr = "My sample sttring";
echo str_pos("sample", $myStr); // hiển thị 3
?>

Các ký tự trong chuỗi $myString sẽ được đánh số từ vị trí số 0. Do đó với ví dụ trên chuỗi con sample sẽ xuất hiện ở vị trí thứ 3 (ký tự trống spa...

Golang là ngôn ngữ lập trình mới ra đời được phát triển bởi Google và đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng lập trình. Khoá học Golang cơ bản được xây đựng với mục đích giới thiệu những tính năng cơ bản của ngôn ngữ này. Khoá học được thiết kế để dàn

Các thuộc tính background trong CSS được sử dụng để thiết lập hiệu ứng phông nền cho phần tử HTML trên trang web, các thuộc tính này gồm có: background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-attachment và background.